ПРАВИЛА етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування

 1. I. Загальні положення
 2. Ці Правила регулюють моральні засади діяльності посадової особи місцевого самоврядування та полягають у дотриманні принципів етики служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Посадові особи місцевого самоврядування у своїй діяльності керуються принципами етики служби в органах місцевого самоврядування, що ґрунтуються на положенняхКонституції України, законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції, а саме:

1) служіння державі і суспільству;

2) гідної поведінки;

3) доброчесності;

4) лояльності;

5) політичної нейтральності;

6) прозорості і підзвітності;

7) сумлінності.

 1. Під час прийняття на службу в органах місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Правилами та зобов’язана їх дотримуватися у своїй подальшій службовій діяльності.
 2. Принципи етики служби в органах місцевого самоврядування
 3. Служіння державі і суспільству передбачає:

1) чесне служіння і вірність державі;

2) забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави;

3) сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина;

4) формування позитивного іміджу держави.

 1. Гідна поведінка передбачає:

1) повагу до гідності інших осіб;

2) ввічливість та дотримання високої культури спілкування;

3) доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами;

4) недопущення, у тому числі поза службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію посадової особи місцевого самоврядування.

 1. Доброчесність передбачає:

1) спрямованість дій на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету загального блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами;

2) неприпустимість використання державного майна в особистих цілях;

3) недопущення наявності конфлікту між публічними і особистими інтересами;

4) нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням посадової особи місцевого самоврядування своїх обов’язків, у тому числі після припинення служби в органах місцевого самоврядування, крім випадків, установлених законом;

5) недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 1. Лояльність передбачає:

1) добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування, в якому працює посадова особа місцевого самоврядування, незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів;

2) утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їх посадових осіб;

3) коректне ставлення до керівників і співробітників органу місцевого самоврядування під час виконання посадовою особою місцевого самоврядування своїх обов’язків.

 1. Політична нейтральність передбачає:

1) недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення посадової особи місцевого самоврядування;

2) відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій;

3) дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом стосовно окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування;

4) уникнення використання символіки політичних партій під час виконання посадовою особою місцевого самоврядування  своїх обов’язків;

5) забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції.

 1. Прозорість і підзвітність передбачає:

1) відкритість та доступність інформації про діяльність посадової особи місцевого самоврядування, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

2) для посадових осіб місцевого самоврядування першої та другої категорії:

ведення обліку телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками політичних партій, народними депутатами України, суб’єктами господарювання або їх уповноваженими особами, а також надання інформації про такі розмови та зустрічі у порядку, встановленому законодавством про доступ до публічної інформації;

ведення обліку фактів використання транспортних засобів, майна, інших матеріальних та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб у службових цілях.

 1. Сумлінність передбачає:

1) добросовісне, чесне та професійне виконання посадовою особою місцевого самоврядування своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;

2) постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації службової діяльності;

3) недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та рішення.

III. Відповідальність за порушення цих Правил

 1. За порушення цих Правил, посадові особи місцевого самоврядування несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

 

Ознайомлений (на)____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(посада)

_____________________                                             _________________________________

(підпис)                                                                       (Прізвище, ім¢я, по батькові)

«_______» _____________________ 20______р.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ