Статут територіальної громади

Додаток
до рішення міської ради
№2-ХХІІ–IV від 26. 05. 2004 р.
(зміни внесено рішенням міської
                                                                          ради від 12. 03. 2007 р.
                                                                          №3- ХV-V,
рішенням міської ради 
                                                                          6-LIX-V від 29. 10.  2009 року,
рішенням міської ради 
                                                                          8-XІІІ-VІІ від 26. 05.  2016 року).

Фастівська міська рада

Київської області

Статут територіальної громади м.Фастова

2004 рік

 

 

ЗМІСТ   СТАТУТУ.

 

Вступ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1.1. Загальна характеристика міста.
Глава 1.2. Правова основа Статуту.
Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Розділ ІІ. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.
Глава 2.2. Територіальна громада міста.
Глава 2.3. Місцевий референдум.
Глава 2.4. Місцеві вибори.
Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.
Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.
Глава 2.7. Громадські слухання.
Глава 2.8. Місцеві ініціативи.
Глава 2.9. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування.
Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

Розділ  ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування.
Глава 3.2. Міська рада.
Глава 3.3. Постійні комісії міської ради.
Глава 3.4. Міський голова.
Глава 3.5. Виконавчий комітет міської ради

Розділ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.
Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.
Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення.
Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 5.1. Комунальна власність міста.
Глава 5.2. Фінансова основа міста.
Глава 5.3. Міський бюджет.
Глава 5.4. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди.

Розділ VI. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою.
Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед державою, юридичними та фізичними
особами.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Вступ.

Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядуван­ня міста Фастова, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Фастова, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самовря­дування міста Фастова, статус органів самоорганізації населення.
Місцеве самоврядування в місті Фастові (надалі для мети цього Статуту використовується – міське самоврядування) – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі для мети цього Статуту використовується – міська  громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.
Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.

РОЗДІЛ І  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1.1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.1.1.
Місто Фастів є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, – в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет. Місто  Фастів – місто обласного підпорядкування Київської області, центр Фастівського району, розташоване за 64 км на південний захід від столиці України міста Києва на берегах річки Унава. Перша письмова згадка про місто Фастів у Київському літописі датована 1390 роком.
Стаття 1.1.2.
Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування, визначають адміністративні кордони міста.
Адміністративними кордонами міста є міська межа, яка визначається у відповідності до чинного законодавства України. Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законодавством з урахуванням думки міської громади. Будь-які зміни міської межі, що здійснені у відповідності із законодавством, відображаються в Генеральному плані міста.
Стаття 1.1.3.
Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада при дотри­манні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій приймаються міською радою у відповідності до земельного законодавства.
Стаття 1.1.4.
З метою раціональної організації міського управління територія міста поділяється на мікрорайони. Межі мікрорайонів затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови із врахуван­ням пропозицій жителів міста. На території кожного мікрорайону з дозволу міської ради можуть функціонувати відповідні органи самоорганізації населення.
Стаття 1.1.5.
Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради.
Стаття 1.1.6.
Органи міського самоврядування можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.
Стаття 1.1.7.
Органи міського самоврядування міста на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнарод­них асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.
Стаття 1.1.8.
Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів міського самоврядування.
Стаття 1.1.9.
Територіальна громада міста має свою символіку – герб, прапор, положення та порядок використан­ня яких затверджуються рішеннями міської ради.

Глава 1.2. Правова основа Статуту.

Стаття 1.2.1.
Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на територію міста.
Стаття 1.2.2.
Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.
У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президен­та України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх як актів більш високої юридичної сили.
Стаття 1.2.3.
Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах території міста.
Стаття 1.2.4.
Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою. Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради.
Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані не менш як 1/3 депутатів від загального складу міської ради),  міським головою або групою жителів міста з місцевої ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).
Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 1.3.1.
Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодо­помоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.
Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.
Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень, та в інших випадках, що передбачені законом. Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.
Стаття 1.3.2.
Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.
Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.
Стаття 1.3.3.
Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.
По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють такі функції:
утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, який визначено чинним законодавством; признача­ють та звільняють з посади їх керівників;
визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;
встановлюють в порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;
приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження об’єктів комунальної власності;
встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, який визначено чинним законодавством;
інші функції, що передбачені чинним законодавством.
З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, які визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:
надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;
встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), які є необхідними для міської громади;
залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
інших питань, що передбачені чинним законодавством.

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.

Стаття 2.1.1.
Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самов­рядування в Україні”.
Система міського самоврядування включає:
міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;
міську раду – представницький орган міського самоврядування;
міського голову;
виконавчі органи міської ради;
органи самоорганізації населення.
Стаття 2.1.2.
Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відпо­відно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Глава 2.2. Територіальна громада міста.

Стаття 2.2.1.
Територіальну громаду міста складають жителі міста.
Стаття 2.2.2.
Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, який визначено законодавством. Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, що визначені чинним законодавством.
Стаття 2.2.3.
Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени міської громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призна­ченими до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими правами, що передбачені Конституцією і законами України та цим Статутом, на участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 2.2.4.
Особам, які мають визначні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, рішенням міської ради може бути присвоєно звання Почесний громадянин міста Фастів. Звання Почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.
Підстави та порядок присвоєння звання Почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням Про Почесного громадянина міста Фастова.
Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.
Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.
Стаття 2.2.5.
Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.
Стаття 2.2.6.
Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в наступних формах:
місцевий референдум;
вибори депутатів міської ради,  депутатів Київської обласної ради та міського голови (місцеві вибори);
загальні збори громадян за місцем проживання;
колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
громадські слухання;
місцеві ініціативи;
участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;
інші форми, що не заборонені законом.
Стаття 2.2.7.
Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

Глава 2.3. Місцевий референдум.

Стаття 2.3.1.
Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу. Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах.
Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важли­вих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На міський референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.
Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.
Стаття 2.3.2.
Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.
Стаття 2.3.3.
Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради.
Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.
Стаття 2.3.4.
Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законом.
Стаття 2.3.5.
Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше поло­вини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.
Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.
Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення.
Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування. Про результати голосування по консультативному міському референдуму міський голова у десяти­денний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава 2.4. Місцеві вибори.

Стаття 2.4.1.
Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів Київської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу. Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Стаття 2.4.2.
Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.
Стаття 2.4.3.
Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 2.5.1.
Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються за будинками, вулицями, кварталами, житловими комплексами, мікрорайонами міста або іншими внутрішньоміськими територіальними утвореннями з метою:
обговорення питань загальноміського значення;
обговорення питань, що віднесені до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;
створення органів самоорганізації населення;
заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядуван­ня, органів самоорганізації населення;
прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціальне незахищеним членам громади;
прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподатку­вання;
прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;
вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.
Стаття 2.5.2.
У великих внутрішньоміських територіальних громадах (в межах мікрорайонів), де неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету міської ради або відповідного органу самоорганізації населення для обговорення і вирішення питань, які передбачені законодавством та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів міста.
Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.
Стаття 2.5.3.
У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон).
У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.
Стаття 2.5.4.
Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або за рішенням депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.
Загальні збори громадян можуть також скликатися міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах. Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.
Стаття 2.5.5.
Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста. На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорга­нізації населення чи особа, що призначена міським головою. Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів.
Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні примі­щення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.
Стаття 2.5.6.
Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.
До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.
Стаття 2.5.7.
Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.
Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підпису­ється головою і секретарем загальних зборів громадян.
Стаття 2.5.8.
Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування.
Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Стаття 2.6.1.
Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування. Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, що віднесені до відання міського самоврядування.
Стаття 2.6.2.
Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.
Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п’ятьмастами жителями міста, негайно передається до міської ради (у випадку, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування).
Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:
внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропо­зицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської, безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання міського самовря­дування;
порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування;
інше.

Глава 2.7. Громадські слухання.

Стаття 2.7.1.
Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях, (тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського самоврядування), під час яких заслуховується інформація про виконання депутатами та посадовими особами службових обов’язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.
Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів міського самоврядування.
Стаття 2.7.2.
Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.
Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п’ятьмастами жителями міста.
Громадські слухання скликаються міським головою.
Стаття 2.7.3.
На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється,
Стаття 2.7.4.
На громадських слуханнях:
заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;
порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.
Стаття 2.7.5.
Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.
Стаття 2.7.6.
Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.
Стаття 2.7.7.
Проведення громадських слухань організує міський голова, секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.
Стаття 2.7.8.
На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропози­ції. До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання. Веде протокол секретаріат, обраний на громадських слуханнях.
Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.
Стаття 2.7.9.
Пропозиції вважаються внесені за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в них участь. Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиден­ний строк.
Стаття 2.7.10.
Виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій доводить розрахунок тарифів до відома власників житлових будинків (гуртожитків), власників квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) та інших споживачів послуг шляхом проведення громадських слухань у кожному будинку. Організацію проведення таких громадських слухань здійснює виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Контроль за організацією проведення таких громадських слухань здійснюють відділ з житлово-комунальних питань міськвиконкому та постійна комісія міської ради відповідного профілю.

Глава 2. 8. Місцеві ініціативи.

Стаття 2.8.1.
Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що віднесені Конституцією і законами України до відання міського самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, які належать до ЇЇ відання.
Стаття 2.8.2.
Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської громади (чисельніс­тю не менше 20 чоловік). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.
Стаття 2.8.3.
Розгляд питання, яке внесене в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.
Стаття 2.8.4.
Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, що встановлений міською радою.
Глава 2.9. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування.

Стаття 2.9.1.
Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради. Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради повинні до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організу­вати такі відвідування.
Відеотрансляція сесій міської ради здійснюється через соціальні мережі в Інтернеті.
Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.
Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою проектів міського бюджету та міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.
При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.
Стаття 2.9.2.
Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, які пов’язані з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.
Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
Стаття 2.9.3.
Жителям міста, які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі міського самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах

Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

Стаття 2.10.1.
Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, що визначено цим Статутом, не є вичерпним.
Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
Стаття 2.10.2.
Крім передбачених главами 2.3 – 2.9 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:
громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;
членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням міської ради);
участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;
участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих  категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);
участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;
робота в органах самоорганізації населення;
виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;
надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціальне незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування.

Стаття 3.1.1.
Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:
представницький орган міського самоврядування – міську раду;
голову міста;
виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління.
Стаття 3.1.2.
Міський голова, міська рада, та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.
Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.
Стаття 3.1.3.
Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.
Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 3.2. Міська рада.

Стаття 3.2.1.
Міська рада є представницьким органом міського самоврядування – єдиним органом представницької влади міської громади. Міська рада є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.
Стаття 3.2.2.
Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного І прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.
Стаття 3.2.3.
Загальний склад міської ради встановлюється в межах, що визначені законодавством

Стаття 3.2.4.
Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси територіальної громади та здійснювати функції міського самоврядування, що віднесені законодавством до відання міської ради. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах.
Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, які визначаються рішенням ради.
Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату.
Депутат міської ради складає присягу такого змісту:
“Вступаючи в права депутата Фастівської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Фастова та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Фастова, виконувати свої обов’язки в інтересах міської територі­альної громади”.
Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, що передбачені законодавством.
Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:
складення повноважень за особистою заявою;
виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.
Стаття 3.2.5.
Строк повноважень міської ради – п’ять роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радого складу. Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів. Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодав­ством.
Стаття 3.2.6.
Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.
Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством. На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, які віднесені до відання міського самовря­дування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.
Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради або загальними зборами громадян за місцем проживання. Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.
Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.
Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються регламентом. Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.
Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.
Глава 3.3. Постійні комісії міської ради.Стаття 3.3.1.
Постійні комісії міської ради є органами, що постійно діють, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.
До складу постійної комісії входять її голова, заступник голови, секретар і члени комісії. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на другій сесії.
Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвер­дження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітетові органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть  за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.
Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.Стаття 3.3.2.
Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.
Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються регламен­том міської ради.
Стаття 3.3.3.
Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради. Секретар ради обирається міською відповідно до законодавства з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава 3.4. Міський голова.

Стаття 3.4.1.
Міський голова є головною посадовою особою міської громади. Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.
Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу строком на п’ять роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
Міським головою може бути обраний будь-який громадянин України, який має право голосу. Порядок обрання міського голови визначається законодавством.
Стаття 3.4.2.
Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.
Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу наступного змісту: “Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Фастова обраний міським голо­вою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Фастова як у державі, так і за її межами”.
Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.
Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:
його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови;
визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
припинення його громадянства;
порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), що встановлено законодавством;
його смерті.
У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, який передбачено законодавством. У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови
Стаття 3.4.3.
Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.
Стаття 3.4.4.
На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, що передбачено законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 3.4.5.
Міський голова має заступників з виконавчої роботи, кількість яких визначається міською радою. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, який визначено чинним законодавством.
Розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.
Глава 3.5. Виконавчий комітет міської ради.Стаття 3.5.7.
Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядуванні, який утворюється міською радою на строк її повноважень.
Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з виконавчої роботи. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.
Стаття 3.5.2.
Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради. Заступники міського голови з виконавчої роботи та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.
Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.
Стаття 3.5.3.
Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
Стаття 3.5.4.
Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з. питань здійснення ним делего­ваних йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.
Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.
Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.
Стаття 3.5.5.
Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою (або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків) в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Стаття 3.5.6.
Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює той, хто керує справами, який призначається на посаду у порядку, що визначений чинним законодавством.
Стаття 3.5.7.
Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.
Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності органів
самоорганізації населення.Стаття 4.1.1.
Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.
Стаття 4.1.2.
Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.
Стаття 4.1.3.
Строк повноважень органів самоорганізації населення встановлюється на період дії відповідного органу місцевого самоврядування.
Стаття 4.1.4.
Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.
Стаття 4.1.5.
Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.
Стаття 4.1.6.
Органи самоорганізації населення можуть здійснювати лише делеговані повноваження міської ради.
Стаття 4.1.7.
Голова та секретар органу самоорганізації населення можуть працювати на постійній основі.
Стаття 4.1.8.
Депутат міської ради відповідного виборчого округу має право ініціювати перевибори органу самоорганізації населення.
Стаття 4.1.9.
Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення.

Стаття 4.2.1.
Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.
Стаття 4.2.2.
Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які прожива­ють на відповідній території міста. За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.
Стаття 4.2.3.
За рішенням міської ради витрати, які пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.
Стаття 4.2.4.
Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жите­лями відповідної території міста.
Стаття 4.2.5.
Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і привселюдно.
Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.


Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.
Стаття 4.3.1.
Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм міською радою
Стаття 4.3.2.
Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтере­сам міської громади .
Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.
Стаття 4.3.3.
Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.
Стаття 4.3.4.
Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 5.1. Комунальна власність міста.Стаття 5.1.1.
Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні} та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Київської області, що перебувають в управлінні обласної ради. Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканність захищається законодавством.
Стаття 5.1.2.
До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, яке зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства.
До комунальної власності міста можуть належати:
земля та інші природні ресурси;
комунальні підприємства міста;
банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;
частки (паї) у майні підприємств;
комунальний житловий та нежитловий фонди міста;
доходи місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші фінансові ресурси, що передбачені чинним законодавством;
нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.
У комунальній власності міської громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).
Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням міської ради.
Стаття 5.1.3.
Суб’єктом права комунальної власності міста є міська рада.
Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності міської громади. Рішення про відчуження комунального майна приймає міська рада.
Стаття 5.1.4.
Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються такі функції:
підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності міськради;
підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності міста;
реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.
Стаття 5.1.5.
Загальний контроль за використанням об’єктами комунальної власності міста здійснює міський голова.
Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.Глава 5.2. Фінансова основа міста.

Стаття 5.2.1.
Фінансова основа міста складається з:
коштів міського бюджету;
коштів позабюджетних (цільових) фондів;
коштів міської ради та виконавчого комітету;
фінансово-кредитних ресурсів;
страхових ресурсів; коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;
коштів валютних фондів;
відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, які створені за пайовою участю органів міського самоврядування;
коштів, що отримані від розміщення міських позик і міських цінних паперів;
коштів, що отримані від проведення міських лотерей;
коштів, що отримані від приватизації комунального майна міста;
коштів органів територіального громадського самоврядування міста;
інших фінансових ресурсів, які передані місту згідно чинного законодавства.
Стаття 5.2.2.
В міський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, які визначені законодавством; інші надходження згідно законодавства.
Міська рада має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, що заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.
Стаття 5.2.3.
Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
Стаття 5.2.4.
Міська рада, або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть в межах, що визначені законодавством, випускати міські позики, цінні папери і лотереї, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

Глава 5.3. Міський бюджет.

Стаття 5.3.1.
Міська рада має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.
Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається (за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством).

Стаття 5.3.2.
Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.
Стаття 5.3.3.
Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.
Стаття 5.3.4.
Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, які пов’язані із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, що пов’язані з розширеним відтворенням.
Стаття 5.3.5.
В доходи міського бюджету зараховуються:
місцеві податки і збори, крім винятків, що передбачені законодавством;
надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;
фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), що передані місту з Держав­ного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;
фінансові ресурси, які передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законо­давством повноважень виконавчої влади;
частина доходів від приватизації   комунальної власності міста;
надходження від місцевих позик і лотерей;
надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;
прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частка прибутку, яка визначена рішенням міської ради);
штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
інші кошти, що отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування,
інші надходження, які передбачені законодавством.
У доходній частині міського бюджету кошти, які с необхідними для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.
Міський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.
Стаття 5.3.6.
Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, що пов’язані із виконанням самоврядовчих повноважень, і видатки, що пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 5.3.7.
Доходи міського бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.
Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, що передбачені частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.
Стаття 5.3.8.
Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування непередбачених видатків, в установлено­му порядку. Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.
Стаття 5.3.9.
Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада. Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Глава 5.4. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди.

Стаття 5.4.1.
Міська рада може утворювати  позабюджетні (цільові)  і валютні фонди та визначати  порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства. Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.
Стаття 5.4.2.
До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися;
добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;
штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку в установле­ному порядку;
штрафи за адміністративні правопорушення;
інші надходження.
Стаття 5.4.3.
До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:
добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебува­ють у комунальній власності міста.
Стаття 5.4.4.
Кошти позабюджетних ( цільових ) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, який визначено міською радою. Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.


Розділ VI. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед
територіальною громадою.Стаття 6.1.1.
Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвіт­ними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.
Стаття 6.1.2.
Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:
структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;
компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;
призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;
зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;
поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;
позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;
іншу інформацію, згідно чинного законодавства.
Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою .
Стаття 6.1.3.
Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.
Стаття 6.1.4.
Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, які є легалізованими згідно чинного законодавства.Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед
державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 6.2.1.
Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції і чинного законодавства України.
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.
Стаття 6.2.2.
Акти, які прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України у встановленому законом порядку з одночас­ним зверненням до суду .
Стаття 6.2.3.
Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб міського самовря­дування Конституції України і чинного законодавства України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи міського самоврядування.
Стаття 6.2.4.
Шкода, яка завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій, або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, який встановлено законодавством.
Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.
Стаття 6.2.5.
Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, що установлений законодавством.


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Статут територіальної громади прийнято черговою сесією міської ради IV скликання 26. 05. 2004 року.
Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.
Статут є постійно діючим актом.

 


Секретар міської ради                                                                     Г. Ф. Поліщук