Міська рада

                                               Додаток

                                                                          до рішення міської ради

                                                                                            (зі змінами та доповненнями згідно

                                                                     рішення міської ради

                                                                              № 1-VІІ-VIIІ  від 11.02.2021 року

                                                                                № 43-VІІ-VIIІ  від 01.03.2021 року

                                                                              № 6-ХІІІ-VIIІ від 12.10.2021 року

                                                                                       № 66-ХХХVІ-VІІІ від 13.02.2023 року)

РЕГЛАМЕНТ

ФАСТІВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ VІIІ  СКЛИКАННЯ

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Фастівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси  територіальної громади і  приймає  від  її  імені  рішення, утворює  виконавчі  органи, здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

1.2. Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії міської ради.

1.3. Регламент міської ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії міської ради, формування виконавчих органів міської ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів міської ради.

1.4.   Загальний склад ради VІІІ скликання – 38 депутатів, визначений відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеві вибори».

1.5.   Склад ради – кількість депутатів, обраних до ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

1.6.   Правочинний склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради

(25 депутатів).

1.7.   Рада вважається правочинною за умови обрання не менш двох третин депутатів від загального складу ради.

1.8.   У разі,  якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

1.9.   У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входять менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правочинною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

1.10. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.11. У разі дострокового припинення повноважень депутата, входження до складу ради нових депутатів відбувається відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

1.12. Строк повноважень Фастівської міської ради становить 5 років.

1.13. Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

 

Розділ 2. Присутність на засіданнях міської ради

 

2.1. У засіданні ради можуть брати участь особи, запрошені на сесію за дорученням міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій ради, депутата (депутатів) міської ради; суб’єкти молодіжної роботи для участі в обговоренні проектів рішень, що стосуються реалізації молодіжної політики.

2.2. Кожний мешканець Фастівської міської територіальної громади має право бути присутнім на відкритому пленарному засіданні міської ради, в порядку передбаченому Регламентом.

2.3. Особи, які відвідують відкриті пленарні засідання міської ради, зобов’язані дотримуватися правил етикету, громадського порядку та інших вимог, передбачених чинним законодавством та Регламентом міської ради.

2.4. Особи, які порушують громадський порядок, можуть бути видалені із зали засідань за  рішенням  ради  та повторно на засідання не допускаються.

 

Розділ 3. Закриті засідання міської ради

 

3.1. За необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

3.2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

3.3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

Розділ 4. Трансляція засідань міської ради

 4.1. Під час проведення відкритих засідань апаратом Фастівської міської ради та її виконавчого комітету забезпечується ведення відео трансляції. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції.

4.2. Відповідно до процедурного рішення міської ради може проводитися он-лайн трансляція із залу засідань. Забезпечення трансляції покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.                     

 Розділ 5.  Сесії міської ради

 

Глава 5.1. Чергові сесії міської ради

 

5.1.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

5.1.2.  Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.1.3. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує  повноважність складу ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.1.4. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, яка інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідного міського голови.

5.1.5.  З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

5.1.6. На першому засіданні міської ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп (фракцій) міської ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

5.1.7. Сесія міської ради скликається міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань земельних відносин – не рідше ніж один раз на місяць.

5.1.8.  Сесія міської ради також скликається міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.

5.1.9. У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради  сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені  Законом України «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»;

2) якщо міський голова  без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після пропозиції не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

(ст.46 ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в  Україні».

5.1.10.  У випадку, якщо сесію не скликано відповідно до пп.б п.5.1.10 цього розділу, сесія міської ради може бути також скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як однієї третини складу ради.

5.1.11.  Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 робочих днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та з проектом порядку денного, який передбачається внести на розгляд міської ради.

 

Глава 5.2. Позачергові сесії міської ради

 

5.2.1.  Позачергова сесія із зазначенням проєкту порядку денного скликається міським головою за необхідності.

5.2.2. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом із проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові.

  • Рішення про скликання позачергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

5.2.4. Матеріали позачергової сесії можуть видаватися депутатам при їх реєстрації.

5.2.5. Повідомлення про скликання позачергової сесії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради, не пізніше ніж за один день до початку сесії.

5.2.6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха на  території громади, введення надзвичайного положення чи військового положення) міська рада збирається без скликання не пізніше чотирьох годин із моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

5.2.7. Сесія скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

 Розділ 6. Порядок денний сесії

 6.1. Порядок денний формується міським головою на підставі пропозиції самого голови, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів, виконавчого комітету, загальних зборів громадян.

6.2. Всі пропозиції подаються в письмовій формі разом із розробленими проєктами рішень (у друкованому та електронному варіантах) у відділ організаційного  забезпечення діяльності  ради та  її  органів.

6.3. Пропозиції повинні бути обґрунтованими, містити посилання на чинні нормативно-правові акти Україні та мати проекти рішень і пройти попереднє  обговорення в постійних комісіях ради.

6.4. Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів приймає  проєкти  рішень в паперовому  вигляді з необхідними візами та в електронному  вигляді.  Проєкти рішень надаються  постійним комісіям ради для їх розгляду.

6.5. Відділ організаційного  забезпечення діяльності  ради та  її органів направляє проєкти рішень депутатам Фастівської міської ради на їхню електронну  адресу  для попереднього розгляду в електронному вигляді.

6.6. Всі питання, включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні  розглядатись профільною постійною комісією ради та іншими постійними комісіями й обов’язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду цієї пропозиції на пленарному засіданні крім випадків, передбачених цим Регламентом.

6.7. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проєкту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

6.8. За необхідності оформлені та підготовлені додаткові проєкти рішень можуть бути внесені міським головою або секретарем міської ради на розгляд спільного засідання постійних комісій. Додаткові питання, розглянуті та погоджені на спільних засіданнях постійних комісій або які потребують оперативного вирішення, можуть бути включені міським головою до  порядку денного.

6.9. До проєктів рішень міської ради питань, які згідно чинного законодавства попередньо готуються, розглядаються та погоджуються виконавчим комітетом міської ради, з метою подальшого затвердження міською радою,  додаються відповідні рішення виконкому.

6.10. Без попередніх висновків і рекомендацій постійних комісій або рішення  спільного засідання постійних комісій оформлених відповідним протоколом, пропозиції до розгляду на засіданні чергової сесії  не приймаються.

6.11. Підготовлені проєкти рішень міської ради нормативно-правового характеру та проєкти рішень міської ради, що підлягають обговоренню, не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття оприлюднюються на офіційному Веб-сайті Фастівської міської ради  виконавцями, які відповідають за підготовку зазначених проєктів рішень спільно  з відділом з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ.

6.12. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті постійними комісіями або на спільному засіданні депутатських комісій. Дані питання вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

6.13. Порядок денний сесії  затверджується  поіменним голосуванням.

 

Розділ 7. Робочі органи сесії

 7.1. Для ведення протоколу рада обирає та затверджує в алфавітному порядку відповідального секретаря сесії  з присутніх депутатів, а також  затверджує

3-х  членів секретаріату, які є працівниками апарату ради та її виконавчого комітету.

7.2. Відповідальний секретар підписує протокол сесії,  а також ставить свій підпис під печаткою, яка закріплює протокол. Також веде паралельно з лічильною комісією заповнення  таблиці  для  відкритого поіменного голосування на сесійному засіданні.

7.3. Лічильна  комісія  та  секретаріат  сесії  обираються  за пропозицією головуючого на засіданні міської ради. Лічильна комісія обирається у складі чотирьох  депутатів.

7.4. Лічильна комісія обирається персонально або за списком у порядку надходження пропозицій. Якщо щодо запропонованого персонального складу лічильної комісії від депутатів не надійшли заперечення, рішення про його обрання приймається шляхом голосування  без обговорення.

  • Обрана лічильна комісія обирає зі свого складу голову.

7.6. Лічильна комісія веде заповнення таблиці для відкритого поіменного голосування на сесійному засіданні.

 

Розділ 8. Процедура обговорення порядку денного

 8.1.  Проєкт порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою.

8.2. За наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених на спільному засіданні постійних комісій, зміну черговості розгляду питань порядку денного, виключення питання з порядку денного головуючий на засіданні міської ради ставить запропонований проєкт порядку денного на голосування «за основу».

8.3. Пропозиції щодо будь-якого питання проєкту порядку денного сесії міської ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Після голосування за кожною пропозицією, доповненням, змінами, що надійшли, головуючий на засіданні ставить проєкт порядку денного на голосування «вцілому».

8.4. Якщо проєкт порядку денного «вцілому» не прийнято, він ставиться на голосування «за пунктами». Порядок денний, сформований із прийнятих пунктів, вважається прийнятим «вцілому».

 

Розділ 9. Процедура обговорення питань порядку денного

 9.1. Рішення міської ради приймаються після їх обговорення.

9.2. Для доповідей на сесії ради надається до 10 хв., для співдоповідей – до    5 хв., для виступів – 3 хв., для повторних виступів, виступів по кандидатурах – до 1 хв., для виступів із процедурних питань – до 1 хв., заяв, запитань, повідомлень, довідок до 1-х хв. Депутат міської ради, на адресу якого іншим депутатом міської ради під час власного виступу були допущені будь-які висловлювання, має право на коментар протягом 1 хвилини. За згодою більшості присутніх депутатів час може бути продовжений.

9.3. Питання  порядку  денного  на  сесійному  засіданні  доповідає заступник міського голови, який  веде  цей  напрям  роботи або особа, відповідальна  за  підготовку  рішення.

9.4. Слово з процедурних питань надається депутату позачергово.

9.5. За наполяганням депутата, депутатської фракції чи групи їхні  пропозиції в обов’язковому порядку ставляться головуючим  на голосування.

9.6. Промовець не повинен закликати до незаконних, насильницьких дій, має утримуватись від вживання грубих та некоректних висловів. Він має дотримуватись етики.

9.7. При порушенні попереднього пункту, а також в разі відхилення виступаючого від питання, що обговорюється, та від норм Регламенту, головуючий може після попередження позбавити виступаючого слова.

9.8. За пропозицією головуючого на засіданні та  депутатів міської ради доповідь (співдоповідь) з питань порядку денного може не заслуховуватися, якщо питання було обговорено на засіданнях постійних, у тому числі спільних, комісій міської ради, та за умови відсутності заперечень із боку депутатів.

9.9.  Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії міської ради депутатам надається право виступити у «Різному». У «Різному» відповідальний  секретар  оголошує  звернення, заяви, що надійшли під час пленарного засідання сесії міської ради.

9.10. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.

9.11. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вжиття відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні ставить на  голосування протокольне доручення відповідним  посадовим  особам органів  місцевого самоврядування, керівникам комунальних підприємств  розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений термін. У такому випадку депутат має подати письмове формулювання свого питання до секретаріату сесії .

9.12. Рішення з питань, які  розглянуті у розділі  «Різне», не приймаються.

 

Розділ  10. Пленарні засідання ради

 10.1. Сесія міської ради розпочинається з пленарного засідання  у визначену в розпорядженні про її проведення дату та час.

10.2.Порядок денний  пленарного засідання ради обговорюється за відповідною процедурою і затверджується більшістю голосів від загального складу ради після поіменного голосування.

10.3. Через кожні  2 години роботи сесії оголошується перерва на 20 хвилин.

10.4.У разі потреби проведення консультацій перерва у роботі сесії оголошується на вимогу депутатської фракції (депутатських фракцій).

10.5.  Якщо сесія не розглядає всі питання, винесені на її розгляд до 18.00,  сесія за згодою депутатів може продовжувати роботу або переноситься на наступний  чи інший день.

10.6. Засідання сесій ради транслюються в режимі он-лайн на веб ресурсах ради відділом  інформаційних  технологій  та  комп’ютерного  забезпечення

10.8. Мешканці Фастівської міської територіальної громади, які бажають виступити на початку пленарного засідання, мають письмово звернутися до секретаріату ради у встановленому радою порядку. Виступ за рішенням ради мешканців Фастівської міської територіальної громади з одного питання не може перевищувати 5 хвилин. Одні й ті самі мешканці Фастівської міської територіальної громади мають право виступити на початку пленарного засідання з одного і того самого питання не більше одного разу на сесію.

10.9. Слово запрошеним та присутнім на пленарному засіданні особам надається за рішенням більшості голосів депутатів від загального складу ради.

10.10.   Матеріали сесії направляються депутатам на їх електронну пошту, яку вони надали відділу організаційного  забезпечення  діяльності  ради  та  її  органів. Під час проведення пленарного  засідання  ради матеріали по проєктам рішень надаються по одному  комплекту на  фракцію ,а  проєкт порядку  денного, пропозиції по бюджету та перелік  земельних  питань надається  кожному  депутату.

 

Розділ 11. Правомочність пленарних засідань ради

 11.1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини депутатів ради від загального складу ради.

11.2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком  сесійного засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання. Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття пленарного засідання ради.

11.3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів ради головуючий за погодженням з головами фракцій може перенести початок пленарного засідання на одну годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

 

Розділ 12.  Вимоги до виступів на пленарному засіданні 

  • Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.
  • Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

12.3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву.

12.4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що врегульовується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки його ухвалення.

12.5. Пропозиції щодо питання або проєкту рішення, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

12.6. Запитання доповідачам і співдоповідачам  формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для одного запитання депутатам в порядку черги. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

12.7. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 

Розділ 13. Оголошення голосування

 13.1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

13.2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту проголошення головуючим фрази: “ставиться на голосування…”.

13.3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

13.4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

– вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

13.5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення головуючий може зупинити голосування до його закінчення та повторно проводиться процедура голосування без обговорення.

 

Розділ 14. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

 14.1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

– пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

– питання про неприйнятність та відкладення питання;

– пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на пленарному засіданні, та поправки до них;

– пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;

– пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;

– інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.

14.2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

14.3. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх поданні (під час розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, окрім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Розділ 15. Відкладення розгляду питання

 15.1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити щодо нього питання про відкладення його розгляду чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

15.2. Рішення про відкладення питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.

 

Розділ 16. Протокол засідання ради

 16.1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює секретаріат сесії. Протокол засідання ради після  його  оформлення              (10 календарних днів з дня проведення  сесійного  засідання) підписують відповідальний секретар, який був обраний з числа депутатів на початку сесійного засідання  та головуючий.

16.2. У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, прізвища відсутніх депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і доповідачів, всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, результати поіменного голосування і прийняті рішення.

16.3. До протоколу засідання ради додатково включаються:

– явка депутатів на засіданні сесії міської ради;

– результати поіменного голосування, занесені в бюлетень для  поіменного  голосування на  пленарному  засіданні;

– перелік прийнятих рішень;

– перелік прийнятих розділів по питанням  земельних  відносин.

 

Розділ 17. Депутатські групи

 17.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

17.2. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем,   які вони вирішують, або за іншими ознаками.

17.3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»

17.4. Членство депутата міської ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

17.5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської  ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти  депутатів місцевої ради.

17.6. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

17.7. Депутатська група вважається створеною відповідною міською радою за поданням особи, яка очолює цю депутатську групу і оголошенням головуючого  на  сесії  даного подання. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

17.8. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень міської ради.

17.9. Діяльність депутатської групи припиняється:

– у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає  меншою  п’яти  осіб;

– у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

– після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідної ради.

17.10. Рада сприяє діяльності зареєстрованих депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

17.11. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються регламентом ради.

Розділ 18. Депутатські фракції

 18.1. Депутатські  фракції  міських рад формуються на партійній  основі депутатами місцевої  ради.

18.2. Депутат міської ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні відповідної  міської  ради  інформує  депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

18.3. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються Регламентом міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Розділ 19. Права депутатських груп та фракцій

 19.1. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

19.2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи чи фракції.

19.3. З  метою   врегулювання  порядку  розподілу  керівних  посад в  органах  місцевого  самоврядування, посади  першого  заступника  міського  голови, заступників  міського  голови, керуючого  справами  виконкому, голів   постійних  комісій, членів  виконавчого  комітету суб’єкти  політичного  процесу   визначаються  з  дотриманням  принципу  послідовного  розподілу   керівних  посад відповідно  до  визначеної  квоти. Даний  принцип  базується на  Методі д’Ондта.

19.4. Фастівський  міський  голова за  поданням  суб’єктів політичного  процесу, які  взяли  участь  у  розподілі  посад  за  Методом  д’Ондта, виносить   проєкти  рішень  на   розгляд  сесії  Фастівської  міської  ради.

19.5. Депутатські групи та фракції мають право обов’язкового виступу представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

19.6.  Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи та фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення  ними  передбачених  законодавством  та  цим  Регламентом функцій.

19.7.  Депутатські групи, фракції мають право об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції, здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Розділ 20. Тимчасові контрольні комісії та постійні комісії міської ради

 20.1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

20.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та обрання її голови вважають прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

20.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

20.4. Повноваження тимчасових контрольних комісій припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради,  яка створила цю комісію.

20.5. До своєї роботи тимчасові контрольні комісії при потребі можуть залучати необхідних їм фахівців.

20.6. Перелік, функціональна спрямованість та повноваження постійних комісій висвітлюються в Положенні про Постійні комісії міської ради, затвердженому рішенням міської ради.

20.7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

 

Розділ 21. Рішення ради

 21.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні, інші акти у формі рішень.

21.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення. Для його прийняття потрібна згода більшості  від загального складу ради – не менше 20 голосів, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

21.3. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і  враховується  його  голос.

21.4. Пункти рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії.

21.5.Рішення міської  ради приймаються  відкритим  поіменним або  таємним  голосуванням із  дотриманням  вимог  Закону. При  застосуванні процедури  поіменного  голосування за рішення «в цілому» кожному голосуванню присвоюється  порядковий  номер.  Лічильна  комісія  заносить у таблицю  під кожним номером голосування результати голосування кожного  депутата: «За», «Проти», «Утримався» чи не участь у голосуванні або  його  відсутність  на засіданні. Ця  таблиця  долучається  до  протоколу  сесії  і  є  його  невід’ємною частиною.

21.6. За  пропозицією  міського  голови, або депутатів  міської  ради деякі питання,  які  внесені  в  порядок  денний  сесії, можуть  розглядатися  блоком і  прийматися  рішення  шляхом «пакетного  голосування». Пропозиція  про «пакетне  голосування» приймається як процедурне рішення.

21.7. Перед початком голосування головуючий уточнює формулювання пропозиції до проєкту рішення, нагадує порядок голосування та кількість голосів, необхідних для прийняття рішення.

21.8. При відкритому голосуванні лічильною комісією підраховуються голоси депутатів, які голосували «за», «проти», «утримались».

21.9. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено розпорядженням міського голови і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради,  воно набирає чинності.

21.10.  Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення у відповідності до Порядку оприлюднення нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті Фастівською міською радою та її органами, проєктів рішень, що підлягають обговоренню, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

21.11. Рішення ради оформляються та підписуються не  пізніше  п’яти  робочих днів і  розміщуються  на офіційному  Веб-сайті Фастівської міської ради.

21.12. Рішення ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визначаються незаконними в судовому порядку, також можуть бути змінені, доповнені, скасовані міською радою лише на підставі та у спосіб, передбачений чинним законодавством.

21.13. Робочі матеріали сесії (рукописні записи ) зберігаються  в міській раді протягом  року, після чого знищуються.

21.14. За порушення депутатом під час роботи сесії норм Регламенту до нього можуть бути  застосовані такі міри депутатського впливу як:

– зауваження;

– позбавлення права виступу до кінця сесії.

Рішення з цього приводу приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні депутатів.

21.15. Голосування депутатів та міського голови може проводитись з використанням електронної системи голосування. У цьому разі, протягом часу, визначеного для проведення голосування, міський голова чи депутат ради може зробити усну заяву про неправильне врахування його голосу. У цьому разі процедура голосування зупиняється і проводиться заново.

 

Розділ 22. Депутатський запит, запитання та депутатське звернення

 22.1. Депутатський  запит – це підтримана радою вимога депутата міської  ради до посадових осіб ради  і  її  органів,   міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, а депутата міської ради – також  до  голови місцевої  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

22.2. Депутатський запит може бути внесений  депутатом  міської ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи  усній  формі. Запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.

22.3. Депутатський  запит  обговорюється  у разі необхідності на пленарному засіданні міської  ради.

22.4. Рада  може  зобов’язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата міської ради.

22.5. Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов’язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і  депутату  міської  ради.  Якщо  запит  з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов’язані письмово  повідомити  раді та депутатові міської ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

22.6. Депутат міської ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  міської  ради. Посадових осіб,  до яких звернуто запит,  своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  відповіді  на  запит  радою.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради.

22.7. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

22.8. Депутатський запит підлягає включення до порядку денного пленарного засідання. По ньому може проводитися обговорення і приймається рішення.

22.9. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на сесії ради. Відповіді розглядаються на пленарному засіданні, по них приймаються рішення.

22.10. Депутатський запит розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня його надходження, а якщо він не потребує додаткового вивчення, то невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.

22.11.  Депутатське  запитання  –  це  засіб  одержання  депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання  може  бути  усним  або  письмовим. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або  дано депутату  місцевої  ради  в індивідуальному порядку.  Запитання не включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.

22.12. Розгляд запитання проводиться в місячний термін згідно з нормами регламенту міської ради.

22.13. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської  ради з питань,  пов’язаних з його депутатською діяльністю,  до місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на території  міської ради,  здійснити  певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

22.14. Місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого  самоврядування та  їх посадові  особи, а  також   керівники  правоохоронних  та  контролюючих  органів, підприємств, установ  та  організацій  незалежно від  форми власності, розташованих на  території відповідної  ради, до  яких  звернувся  депутат  міської  ради,  зобов’язані у 10-и денний строк  розглянути порушене  ним  питання  та  надати  йому  відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати  йому  відповідь  не  пізніше як у місячний строк.

( п.2 ст.13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад »).

 

Розділ 23. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Фастівської міської ради

 23.1. Депутат ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності, не допускати образливих висловлювань.

23.2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність.

23.3. На засіданні міської ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань, поширювати  неправдиву інформацію, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

23.4. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

23.5.  Якщо депутат виголошує образливі слова  або  неправдиву  інформацію на адресу іншого депутата або депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких були виголошені образливі слова  або  неправдива  інформація  може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської фракції (депутатської групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

23.6.  Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

23.7. Органом у структурі Фастівської  міської ради, що забезпечує дотримання суб’єктами етичної поведінки  правил етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є постійна комісія Фастівської міської рада з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв’язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями.

23.8. Повідомлення  щодо неетичної  поведінки  депутата розглядаються членами Комісії. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення Регламенту  ради  та  Кодексу  етики депутата Фастівської  міської  ради VIII  скликання  Комісія має право застосувати до депутата один  або одночасно кілька таких заходів впливу:

–  попередження із занесенням до протоколу засідання;

– рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики;

– інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжила до нього Фастівська міська рада, шляхом розміщення повідомлень у місцевих ЗМІ та на офіційному веб-сайті  Фастівської міської  ради;

– внесення на розгляд Фастівської міської ради пропозицій щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, обмеження у  вигляді позбавлення права виступу на одному пленарному засіданні.

23.9.  У  разі  порушення  норм етичної  поведінки  представниками  суб’єкта  політичного  процесу,  який  брав  участь у  розподілі  політичних  посад  за  Методом д’Ондта, Комісія  надає  даному  суб’єкту  попередження.

У  разі  систематичних  порушень  норм  етичної  поведінки, суб’єкт  політичного   процесу  за  рішенням Фастівської  міської  ради  може  бути  позбавлений  партійної  квоти.

23.10. Кодекс етики депутата Фастівської міської ради VІІІ скликання є невід’ємною частиною Регламенту Фастівської міської ради VІІІ скликання.

23.11.  За рішенням міської ради, депутати Фастівської міської ради, які обрані за виборчими списками політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», можуть позбавлятися прав та обов’язків, передбачених  Законом України  «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеве самоврядування в Україні», на період дії воєнного стану в Україні».

 

Розділ 24. Погоджувальна рада

 24.1. Погоджувальна рада міської ради є консультативно-погоджувальним органом ради, який утворюється з метою попереднього узгодження питань, що виносяться на розгляд сесій міської ради.

24.2. Погоджувальна рада міської ради є відповідальною в своїй діяльності перед територіальною громадою, міською радою і підзвітна раді.

24.3. Погоджувальна рада міської ради утворюється і функціонує упродовж  строку  повноважень міської ради.

24.4. Погоджувальна рада міської ради є правомочною за умови присутності на засіданні не менше половини членів ради  від її загального складу.

24.5. До складу Погоджувальної ради міської ради  входять: міський  голова, секретар міської ради, уповноважені  представники  депутатських фракцій. До складу Погоджувальної ради входить за посадою начальник відділу  організаційного забезпечення діяльності ради та її органів.

24.6. Головуючим на засіданнях Погоджувальної ради міської ради є міський голова. В разі відсутності міського голови повноваження головуючого на засіданнях  здійснює секретар міської ради. Для ведення протоколу засідання Погоджувальної ради з присутніх на засіданні її членів обирається відповідальний секретар.

24.7. Організація роботи Погоджувальної ради покладається на міського голову. Міський голова скликає і веде засідання Погоджувальної ради.

24.8. Повноваження Погоджувальної ради міської ради:

24.8.1. Вносити пропозиції з питань порядку денного щодо раціональної організації   та          планування роботи міської ради та її органів.

24.8.2. Сприяти узгодженню позицій депутатів міської ради у разі виникнення спірних питань у  роботі ради та її органів.

24.8.3. Координувати діяльність постійних і тимчасових комісій міської ради.

24.8.4. Попередньо розглядати та аналізувати проекти рішень порядку денного сесійних засідань міської ради.

24.8.5.  Вживати заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях, вирішувати інші  питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій міської ради.

24.8.6. За результатами вивчення і розгляду питань Погоджувальна рада Фастівської  міської ради приймає рішення більшістю голосів  за  принципом  пропорційного  представництва  чисельності  фракцій. В  разі рівної кількості  голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

24.8.7.  Протокол засідання Погоджувальної ради міської ради підписується     головуючим та відповідальним секретарем.

 

 Міський голова                                                                        М.В.Нетяжук