Про погодження Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки

 • 24.12.2020

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.12.2020                                                                      №635

 

 

Про погодження Програми охорони довкілля

та раціонального використання природних ресурсів

Фастівської міської територіальної громади

на 2021–2023 роки

 

З метою покращення стану навколишнього природного середовища на території Фастівської міської територіальної громади, відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про рослинний світ», Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області
на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019 №563-28-VII (зі змінами), Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 22.06.2020 №858-35-VII, керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

 

 1. Погодити «Програму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки» (додається).
 2. Відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології подати
  на затвердження Фастівської міської ради «Програму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки».
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови та заступника міського голови з питань капітального будівництва.

 

 

Міський голова                                                                                         М.В. Нетяжук

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від _21.12.2020_ №__635_____

 

 

Програма охорони довкілля

та раціонального використання

природних ресурсів

Фастівської міської територіальної громади

на 2021–2023 рок

2020 рік

 

ЗМІСТ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………………….4
 2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ…………………………………………………..4
 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,

ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ……………………………………………………………………………..5

 1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ (НАПРЯМІВ) ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ……………………6
 2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ……………………………………………………………………….6
 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ……………………………………………………………………………..7

Додаток до Програми……………………………………………………………………

 1. Загальні положення

 

Стан навколишнього природного середовища сьогодні є однією з найгостріших соціально-економічних проблем, що прямо чи опосередковано стосується кожної людини і обумовлює актуальність впровадження на території Фастівської міської територіальної громади принципів та засад сталого розвитку, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти їх потреби.

Сталий розвиток українського суспільства, висока якість життя й здоров’я населення, а також національна безпека можуть бути забезпечені тільки за умови збереження природних систем і підтримки відповідної якості навколишнього природного середовища.

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку громади і країни в цілому. Саме тому на території Фастівської міської територіальної громади повинна здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Оцінка стану довкілля Фастівської міської територіальної громади свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу.

У цілому, незважаючи на те, що останніми роками спостерігається тенденція до зменшення антропогенного тиску на довкілля, рівень техногенного навантаження залишається досить значним, а екологічна ситуація – задовільною.

Найгострішими проблемами громади, які потребують негайного вирішення, є:

накопичення відходів та відсутність ефективних заходів, спрямованих на: запобігання їх утворенню, утилізацію, знешкодження та видалення;

низький рівень екологічної свідомості та культури свідомого споживання населення щодо поводження з відходами;

недостатньо розвинена мережа спостережень за станом атмосферного повітря;

забруднення атмосферного повітря;

незадовільна робота каналізаційних очисних споруд;

забруднення водних об’єктів недостатньо очищеними каналізаційними стоками та господарсько-побутовими стоками мешканців приватних домоволодінь, а також в результаті забруднення відходами та сміттям прибережних територій (смуг);

незадовільний санітарно-екологічний стан водних об’єктів;

підтоплення територій та ін.

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки (далі – Програма) – це система принципів, пріоритетних напрямів та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

 1. Визначення мети Програми

 

Головною метою Програми є створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Фастівської міської територіальної громади шляхом зменшення антропогенного навантаження та відновлення довкілля, підвищення рівня екологічної культури і свідомості населення.

Досягнення мети Програми потребує спрямування дій Фастівської міської ради та її виконавчих органів, організацій, установ та підприємств всіх форм власності, що розташовані на території Фастівської міської територіальної громади, на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, просвітницької діяльності і екологічної обізнаності населення.

Мета Програми досягається шляхом реалізації відповідних цілей і конкретних завдань, а саме:

– підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей;

– зменшення забруднення повітряного басейну;

– упорядкування водних об’єктів;

– санітарно-екологічне покращення стану водойм;

– запобігання підтоплень, захист території міста і населених пунктів старостинських округів Фастівської міської ради від шкідливої дії вод;

– розвиток зелених зон, збереження та поновлення зелених насаджень в межах громади;

– формування екологічної свідомості та культури населення.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Створення передумов переходу до сталого розвитку громади і досягнення екологічно збалансованого природокористування пов’язано із забезпеченням умов щодо реалізації дієвої екологічної політики в громаді, яка направлена на зниження ресурсоємності виробництва, раціоналізацію процесів природокористування, стабілізацію та покращення екологічної ситуації.

В умовах об’єктивно діючих соціальних та економічних обмежень формування Програми пов’язане з вибором пріоритетних завдань на основі оцінки реальної ситуації.

Проблеми у сфері охорони навколишнього природного середовища громади передбачається розв’язати шляхом:

впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму охорони довкілля;

зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

збільшення обсягу зелених насаджень на території міста та населених пунктів старостинських округів Фастівської міської ради – висаджування дерев, кущів, газонів та квітників з урахуванням територіального планування розвитку громади, а також підтримка існуючих зелених насаджень;

реалізації заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок та інших водних об’єктів, а також заходів з покращення ефективності роботи систем водовідведення на території Фастівської міської територіальної громади;

заохочення й підтримки інформаційної та екологічно-просвітницької діяльності, заходів з екологічного виховання й підвищення екологічної культури населення.

Здійснення заходів Програми планується розпочати у 2021 та завершити у 2023 році.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з бюджету Фастівської міської територіальної громади, обласного (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, бюджету розвитку та ін.) та державного бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством (інвестиційні, грантові та ін.).

Обсяг фінансування окремо по кожному об’єкту визначатиметься щорічно при формуванні переліку об’єктів, видатки на які здійснюються за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади, обласного (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, бюджету розвитку та ін.) та державного бюджетів, в тому числі з урахуванням наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Не профінансовані у попередні роки природоохоронні заходи Програми можуть фінансуватись у поточному році.

 

 1. Перелік завдань (напрямів) та заходів Програми

 

Завдання Програми сформовано відповідно до мети.

Напрями Програми визначені за такими розділами:

 1. Охорона атмосферного повітря.
 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів.
 3. Поводження з відходами.
 4. Озеленення.
 5. Підвищення рівня екологічної свідомості.

Для реалізації заходів Програми також передбачається залучення власних коштів підприємств-забруднювачів. Фінансування заходів підприємств, передбачених у переліку завдань і заходів Програми, має орієнтовні показники та може змінюватися відповідно до інвестиційних планів розвитку підприємств. Крім цього, в основу бюджетного фінансового забезпечення програмних природоохоронних заходів покладається принцип комплексного залучення коштів із різних джерел, не заборонених чинним законодавством України – державний, обласний бюджет, бюджет Фастівської міської територіальної громади, позабюджетних коштів (в т. ч. отриманих на конкурсній основі (гранти), коштів підприємств та організацій різних форм власності), інших коштів.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні бюджету Фастівської міської територіальної громади, виходячи із можливостей їх дохідної частини, конкретних завдань та наявних ресурсів, і можуть бути уточненими під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання.

Обсяги фінансування природоохоронних заходів визначаються у порядку пріоритетності дій щодо усунення або зниження негативного впливу на довкілля та гарантування екологічної безпеки, достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовного фінансування довгострокових проектів.

Програма передбачає формування та реалізацію екологічної політики. Екологічна політика є інтегрованим чинником соціально-економічного розвитку держави, області, району та Фастівської міської територіальної громади. Екологічна політика Фастівської міської територіальної громади визначається як врівноважений розвиток громади, що передбачає узгодженість економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку.

Детальна інформація про напрями діяльності та заходи з реалізації Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки наведена у додатку до Програми.

 

 1. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

 

Реалізація Програми дасть можливість:

– досягти екологічно безпечних умов для проживання населення;

– поліпшити екологічний стан довкілля громади;

– знизити техногенне та антропогенне навантаження на водні об’єкти та запобігти забрудненню поверхневих та підземних водних об’єктів;

– зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

– зменшити забруднення міста і населених пунктів старостинських округів Фастівської міської ради побутовими відходами;

– зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

– впровадити нові технології в сфері поводження з твердими побутовими відходами;

– розповсюдження екологічних знань та інформації;

– знизити техногенне навантаження на атмосферне повітря;

– активізувати поширення екологічної інформації, діяльності з екологічного виховання й підвищення екологічної культури населення;

– підвищити ефективність реалізації екологічної політики громади в цілому.

 

 

 

 1. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється постійними профільними комісіями міської ради, заступником міського голови з питань капітального будівництва, виконавчим комітетом Фастівської міської ради та відділом з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської  міської ради.

 

 

Додаток до Програми

 

 

 Напрями діяльності та заходи Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів

Фастівської міської територіальної громади на 2021–2023 роки

 

п/п

Найменування заходу Відповідальні

за виконання заходу

Термін

виконання

Джерела

фінансування

Очікуваний результат
1. Охорона атмосферного повітря  
1.1. Моніторинг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря
1.2. Моніторинг якості повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Контроль рівнів  шкідливих викидів в атмосферне повітря
1.3. Проведення виробничого контролю за дотриманням встановлених (затверджених) нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та лабораторний контроль параметрів роботи установок очистки газу (ПГОУ) для визначення ефективності роботи даних установок Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Виконання п 2.2.2 Правил технічної експлуатації установок очистки газу від 6.02.2009р. №52
1.4.

 

Додаткова очистка повітря від пилу під час виробництва сухих будівельних сумішей ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2021-2023 Кошти

підприємства

(570 тис.грн.)

Зменшення викидів у атмосферне повітря речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
1.5. Проведення заміни фільтрів/обладнання аспіраційних систем ТОВ «Фастівське ХПП» 2021-2023 Кошти

підприємства

 

Запобігання забруднення атмосферного повітря та міської території зерновим пилом
1.6. Проведення реконструкції системи аспірації деревообробки і дільниці мехобробки ДСП ТДВ «Електронагрівач» 2021-2023 Кошти

підприємства

(понад 1,0 млн.грн.)

Зменшення викидів у атмосферне повітря деревного пилу і тирси
1.7. Використання  вуглекислотної компресорної станції для зрідження СО2 (продуктивність зріджування – до 500 кг/год), повторне використання зрідженого СО2 ТОВ «ПИВОВАРНЯ

ЗІБЕРТА»

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Зменшення викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, що виділяється в процесі зброджування пивного сусла в ЦКТ (зменшення викидів СО2 за рахунок рекуперації  – до 500 т/рік, в залежності від кількості виробленої продукції)
1.8. Реконструкція системи теплозабезпечення Філія «Рефрижераторна вагонна компанія»

АТ «Українська залізниця»

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря
1.9. Проведення інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Облік та зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря
1.10. Відмова від споживання природного газу ПрАТ «Факел» 2021-2023 Кошти

підприємства

Відсутність викидів сполук азоту та вуглецю в атмосферне повітря
1.11. Недопущення спалювання сміття КП ФМР «Фастів-благоустрій»,

КП ФМР «Центр торгівлі та  благоустрою»

2021-2023 Не потребує фінансування Зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря
1.12. Закупівля та встановлення електропарогенератора замість газового ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» 2021-2023 Кошти

підприємства

Зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферне повітря
2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів  
2.1. Очистка води після використання у виробництві рідких будівельних сумішей ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2021-2023 Кошти

підприємства

(970 тис.грн.)

Зменшення кількості шкідливих речовин в стічних водах
2.2. Профілактичний огляд каналізаційних та ливневих систем Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Якість каналізаційних стоків та дотримання показників гранично-допустимих скидів
2.3. Моніторинг якості стічних вод підприємства Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Зменшення кількості шкідливих речовин в стічних водах
2.4. Запровадження повторного та зворотного водокористування Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Економне використання водних ресурсів
2.5. Проведення реагентної нейтралізації виробничих стічних вод від технологічних процесів на станції нейтралізації, відведення нейтралізованих стоків до каналізаційних мереж ТОВ «ПИВОВАРНЯ

ЗІБЕРТА»

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Нейтралізація надлишку лужних, кислотних еквівалентів в стічних водах
2.6. Проведення очистки дощових і талих вод по закритих мережах внутрішнього водоскиду до блоку очистки локальних очисних споруд ЛОС-5,5, відведення очищених вод до каналізаційних мереж ТОВ «ПИВОВАРНЯ

ЗІБЕРТА»

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Очистка забруднених дощових вод до норм гранично-допустимих концентрацій
2.7. Повторне використання на котельні конденсату водяної пари, який утворюється в процесі виробництва ТОВ «ПИВОВАРНЯ

ЗІБЕРТА»

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Зменшення витрат питної води і скидів
2.8. Обслуговування водозаборів свердловин, утримання в належному стані території водозабору Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади,

які видобувають воду

зі свердловин

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
2.9. Отримання дозволу на спецводокористування Філія «Рефрижераторна вагонна компанія»

АТ «Українська залізниця»

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Контроль за використанням водних ресурсів
2.10. Придбання та ремонт насосного обладнання Філія «Рефрижераторна вагонна компанія»

АТ «Українська залізниця»

2021-2023 Кошти

підприємства

 

Контроль за використанням водних ресурсів
2.11. Реконструкція каналізаційних очисних споруд Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП ФМР «Фастівводоканал»

2021-2023 Державний, обласний та бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Очистка стоків до норм гранично-допустимих концентрацій, запобігання забруднення водних ресурсів
2.12 Підтримання системи відводу дощових і талих вод в справному, робочому стані.

Реконструкція, капітальний ремонт, розчищення ливневідвідних систем, мереж

КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» 2021-2023 Обласний, бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Захист від підтоплень території громади
2.13. Проведення робіт з ліквідації підтоплень КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Усунення причин підтоплень, створення безпечних умов життєдіяльності населення
2.14. Встановлення системи доочищення стічних вод ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» 2021-2023 Кошти  підприємства Очистка стічних вод до норм гранично-допустимих концентрацій
2.15. Проведення робіт з розчистки русел річок від мулу і рослинності, санітарно-екологічне покращення стану водних об’єктів Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП ФМР «Фастів-благоустрій»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Зменшення забруднення і покращення гідрологічного режиму водойм в межах громади, попередження підтоплення територій паводковими водами
2.16. Проведення паспортизації пляжів, організація обстеження дна акваторії пляжів перед початком купального сезону КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Покращення стану водних об’єктів
2.17. Проведення благоустрою території, прилеглої до водних об’єктів (прибережної смуги) КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Покращення екологічного стану водних об’єктів
3. Поводження з відходами  
3.1.

 

Організація роздільного збирання ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради;

КП «Фастівська ЖЕК»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Реалізація  державної політики поводження з твердими побутовими відходами
3.2. Встановлення суцільної огорожі заввишки 2,0-2,5 м по периметру території Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Дотримання законодавчих вимог до полігонів, забезпечення в’їзду транспортних засобів на сміттєзвалище ТПВ лише через контрольно- пропускний пункт
3.3. Розробка проектно-технічної документації Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради;

КП «Фастівський ККП»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.4. Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) на діяльність із захоронення побутових відходів Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Дотримання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
3.5. Облаштування систем захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату на Фастівському міському сміттєзвалищі ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.6. Оснащення спеціальними приладами для проведення радіометричного контролю всіх відходів, що завозяться на Фастівське міське сміттєзвалище ТПВ КП «Фастівський ККП» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади

(25,0 тис. грн.)

Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.7 Проведення та підключення лінії електромереж до Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.8. Встановлення на контрольно-пропускному пункті автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів
відходів, що надходять на Фастівське міське сміттєзвалище ТПВ
Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.9. Проведення ревізії та внесення змін до паспорту місця видалення відходів КП «Фастівський ККП» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади

(70,0 тис. грн.)

Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.10. Проведення дослідження ґрунту на території та у межах санітарно-захисної зони Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ, дослідження проб повітря КП «Фастівський ККП» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади

(15,0 тис. грн.)

Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.11. Придбання для технологічного обслуговування Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ: бульдозера, навантажувача та поливальної машини Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

КП «Фастівський ККП»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.12. Розробка проекту рекультивації Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради, КП «Фастівський ККП» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Подовження терміну експлуатації сміттєзвалища
3.13. Будівництво сміттєпереробного комплексу Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Покращення екологічного стану міста, подовження терміну експлуатації Фастівського міського сміттєзвалища ТПВ
3.14. Проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Покращення екологічного стану міста
3.15. Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ та облаштування місць для контейнерних майданчиків Виконавчий комітет Фастівської міської ради;

КП «Фастівська ЖЕК»

2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей
3.16. Придбання спец. техніки для збору та вивезення ТПВ і вторинної сировини КП «Фастівська ЖЕК» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей
3.17. Заміна люмінесцентних та ртутних ламп на енергозберігаючі (світлодіодні) Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Зменшення кількості утворених відходів 1-го класу небезпеки, покращення екологічного стану довкілля
3.18. Ремонт та встановлення додаткових урн для сміття в місцях масового перебування людей, на зупинках транспорту та ін. КП ФМР «Фастів-благоустрій», Борівський ККП, КП «Господар» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Поліпшення санітарного стану
3.19. Будівництво та ремонт свердловин для контролю забруднення підземних вод на Фастівському міському сміттєзвалищі ТПВ КП «Фастівський ККП» 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей
3.20. Розробка схеми санітарного очищення території Фастівської міської територіальної громади Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України Дотримання законодавчих вимог до полігонів
3.21. Проведення роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ
3.22. Мінімальне утворення, вторинне використання та сортування відходів. Розміщення відходів у місцях тимчасового зберігання до їх передачі згідно укладених угод Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Зменшення обсягів побутових відходів, що підлягають захороненню. Отримання прибутку від реалізації сировини
3.23. Облік відходів та щорічне подання декларації про відходи Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Зменшення обсягів побутових відходів
3.24. Збирання небезпечних відходів та передача спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензію на їх утилізацію Промислові підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Дотримання вимог Закону України «Про відходи»
4. Озеленення  
4.1. Проведення заходів з озеленення території громади КП ФМР «Фастів-благоустрій»,

КП «Фастівська ЖЕК», управління освіти, Борівський ККП, КП «Господар», Управління розвитку територій та благоустрою Бортниківського, Веприцького,

Малоснітинського,  Великоснітинського,  Фастівецького старостинських

округів Фастівської міської ради, Управління регіонального розвитку і  житлово-комунального господарства

Борівського, Оленівського, Мотовилівського,   Мотовилівськослобідського

старостинських округів Фастівської міської ради

2021-2023 Кошти

підприємств, бюджет Фастівської міської територіальної громади

Покращення екологічного стану
4.2. Розвиток, утримання та підтримка видового різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Молодіжний» Виконавчий комітет Фастівської міської ради,  управління освіти, Станція юних натуралістів 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади  

 

 

 

Збереження   та   екологічно   збалансоване   використання природних та штучно створених рослинних ресурсів

4.3. Підтримка та збереження природних ресурсів на території міського парку культури та відпочинку

ім. Ю.Гагаріна

ТОВ «ОРТ ВЕКТОР»,  виконавчий комітет Фастівської міської ради 2021-2023 Кошти

підприємств

 

4.4. Збереження захисних лісонасаджень, контроль за їх вирубкою Виконавчий комітет Фастівської міської ради,  балансоутримувачі захисних лісонасаджень 2021-2023 Не потребує фінансування
4.5. Участь в обстеженні лісових насаджень лісництв у межах Фастівської міської територіальної громади щодо доцільності призначення вибіркових та суцільних санітарних рубок Виконавчий комітет Фастівської міської ради,

ДП «Фастівське лісове господарство»

2021-2023 Не потребує фінансування Оздоровлення лісових насаджень, дотримання Санітарних правил в лісах України
4.6. Проведення заходів з озеленення території підприємств, установ, організацій Підприємства, установи, організації Фастівської міської територіальної громади 2021-2023 Кошти

підприємств

 

Покращення мікроклімату, захист від шуму
4.7. При видачі забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію і переобладнання включати озеленення прилеглої території вічнозеленими рослинами, цінними породами дерев та кущів Відділ містобудування

та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради

2021-2023 Не потребує фінансування Покращення екологічного стану
4.8. Забезпечення своєчасного видалення аварійних та сухостійних дерев КП «Фастів-благоустрій», КП «Фастівська ЖЕК», ОСББ, кооперативи, підприємства, організації, установи, мешканці приватних будинків 2021-2023 Кошти

підприємств, бюджет Фастівської міської територіальної громади

Запобігання пошкоджень майна, автотранспорту, загрози життю і здоров’ю мешканців у разі падіння дерев
4.9. Організація проведення в осінньо-зимовий період щорічної обрізки дерев для боротьби із хворобами, а також санітарної, охолоджуючої і формуючої обрізки зелених насаджень КП «Фастів-благоустрій», КП «Фастівська ЖЕК», ОСББ, кооперативи, підприємства, організації, установи, мешканці приватних будинків 2021-2023 Кошти

підприємств, бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України

Оздоровлення дерев
5. Підвищення рівня екологічної свідомості  
5.1. Підтвердження відповідності підприємств вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» щодо функціонування системи екологічного управління та впровадження відповідних заходів ТДВ «Електронагрівач»,

ТОВ «ПИВОВАРНЯ

ЗІБЕРТА» та ін. підприємства

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Продовження дії сертифікату стандарту ISO 14001:2015 після проходження

щорічного аудиту

 

 

5.2. Проведення «Дня довкілля»

 

Підприємства

в межах Фастівської міської територіальної громади

2021-2023 Кошти

підприємств

 

Поліпшення стану навколишнього середовища
5.3. Проведення конференцій, семінарів, дитячих художніх виставок на природоохоронну тематику Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, директори закладів освіти 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Екологічне виховання учнів, пропаганда екологічно безпечного способу життя
5.4. Підготовка і виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Екологічне виховання населення, сприяння покращенню екологічного стану
5.5. Виготовлення наглядної агітації (плакатів, щитів, стендів) з охорони навколишнього природного середовища Виконавчий комітет Фастівської міської ради 2021-2023 Бюджет Фастівської міської територіальної громади Екологічне виховання населення, сприяння покращенню екологічного стану
5.6. Організація та проведення в навчальних закладах міста занять з питань поводження з побутовими відходами Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, директори закладів освіти, Станція юних натуралістів 2021-2023 Не потребує фінансування Формування екологічного світогляду молоді, покращення екологічного стану
5.7. Проведення просвітницької роботи з питань охорони навколишнього природного середовища через засоби масової інформації Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління освіти, Станція юних натуралістів, громадські організації 2021-2023 Не потребує фінансування Формування екологічного світогляду, підвищення екологічної освіти та культури громадян

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                         Л.О. Тхоржевська

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ