Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку«Фастіндастрі»

 • 09.04.2019

ФАСТІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА   КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 30-ХХVІ -VІІ

від 02.03.2017 року

 

Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку«Фастіндастрі»

З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» шляхом організації та проведення відкритого конкурсу, створеного рішенням Фастівської міської ради від 08.04.2016 р. № 19-X-VII «Про створення індустріального парку «Фастіндастрі» та затвердження концепції його розвитку» і включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків, для забезпечення економічного розвитку й підвищення конкурентоспроможності міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», а також керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» (додаток 1).
 2. Затвердити Склад конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» (додаток 2).
 3. Затвердити Порядок роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» (додаток 3).
 4. Провести конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі».
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови та постійну комісію з питань бюджету, економіки та фінансів.

 

 

 Міський голова                                                                  М.В. Нетяжук

 

 

 

          Додаток 1

                                                                                             до рішення  міської ради

                                                                                             № 30-ХХVІ –VІІ від 02.03.2017 р.

 

 

Положення

 про умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі»

 

 1. Загальні положення

 

1.1 Положення про умови проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» (надалі-Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про індустріальні парки», рішеннями Фастівської міської ради від 08.04.2016 року № 19-X-VII «Про створення індустріального парку «Фастіндастрі» та затвердження концепції його розвтку» та від 05.12.2016 року № 3-XХ-VII «Пр внесення змін та доповнень до додатку рішення Фастівської міської ради від 08.04.2016 року № 19-X-VII «Про створення індустріального парку «Фастіндастрі» та затвердження концепції його розвтку»» на конкурентних засадах шляхом організації й проведення відкритого конкурсу, засадах колегіальності та неупередженості в прийнятті рішень.

1.2 Терміни, які використовуються в рішенні вживаються у визначених Законом України «Про індустріальні парки» значеннях.

1.3 Організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» (надалі – конкурс) здійснює конкурсна комісія з вибору керуючої компанії індустріального парку ( надалі – конкурсна комісія)

1.4  У конкурсі можуть брати участь юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, які підтвердили намір взяти участь у конкурсі шляхом подачі конкурсної пропозиції (заявка на участь у конкурсі, документи та матеріали) та на момент розкриття конкурсних пропозицій здійснили оплату реєстраційного внеску, що підтверджуються відповідними платіжними документами.

1.5 Об`єкт конкурсу: земельна ділянка площею 15,0 га розташована на території міста Фастів в межах промислового району «Промзона» по вул.. Поліграфічна, 16 та передбачена для створення індустріального парку «Фастіндастрі».

1.6 Завданням проведення конкурсу є визначення претендента, який запропонував кращі умови щодо створення та функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» відповідно до умов конкурсу.

1.7 Ініціатор створення індустріального парку «Фастіндастрі» – Фастівська міська рада (надалі-ініціатор створення) укладає договір з переможцем конкурсу про створення та функціонування індустріального парку.

1.8  До участі у конкурсі  не допускаються юридичні особи, які:

1.8.1 визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

1.8.2 майно (частина майна) яких перебуває у податковій заставі або на це майно накладено арешт;

1.8.3 мають прострочену заборгованість  зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

1.8.4 не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості, щодо забезпечення виконання умов конкурсу або знаходяться в стадії ліквідації;

1.8.5 підставою для недопущення претендента до участі у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.

 

 1. Інформування про проведення конкурсу

 

2.1 Конкурсна комісія публічно оголошує відкритий конкурс з повідомленням у засобах масової інформації міста, області, України.

Інформація про проведення конкурсу може бути поширена серед потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів за сприяння Офісу із залучення та підтримки інвестицій.

Конкурсна комісія забезпечує публікацію оголошення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку у міських, регіональних, всеукраїнських друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради, в мережі Інтернет. Оголошення може бути додатково опубліковано в закордонних засобах масової інформації.

2.2  Інформація про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанії має містити відомості щодо:

2.2.1  ініціатора створення індустріального парку;

2.2.2  концепції індустріального парку;

2.2.3 умов конкурсу, затверджених ініціатором створення (місце та строк подання конкурсних пропозицій, місце отримання конкурсної документації);

2.2.4 земельної ділянки, на якій передбачається  створення індустріального парку;

2.2.5 об`єктів, розміщених на земельній ділянці (перелік, характеристики, тощо);

2.2.6  строку, на який створено індустріальний парк;

2.2.7  структурного підрозділу Фастівської міської ради, до якого слід звертатись за додатковою інформацією;

2.2.8  розміру реєстраційного внеску та розрахунковий рахунок.

2.2.9  кінцевий термін подання конкурсних пропозицій;

2.2.10 інші відомості у разі необхідності.

2.3   За зверненням претендента конкурсна комісія надає йому необхідну додаткову інформацію про концепцію індустріального парку «Фастіндастрі», земельну ділянку та розташованій на ній об`єкти.

 

 1. Конкурсна документація

 

3.1 Після оголошення конкурсу кожна юридична особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, має право безоплатно отримати конкурсну документацію.

3.2 Конкурсна документація розробляється конкурсною комісією та затверджується до моменту оголошення конкурсу.

3.3 Конкурсна документація безоплатно надається (за адресою зазначеною в оголошенні про проведення конкурсу) або надсилається (електронною поштою) претенденту  після одержання від нього письмового запиту до конкурсної комісії.

3.4   Конкурсна документація має містити:

3.4.1 повне найменування, місцезнаходження, телефон/факс юридичної особи;

3.4.2 витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

3.4.3 копія Статуту або інших установчих документів, які належним чином завірені та скріплені печаткою;

3.4.4 дійсної на момент розкриття конкурсних пропозицій довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів.

3.4.5 дійсних на момент розкриття конкурсних пропозицій підтверджуючих документів, про те, що претендент не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

3.4.5    розмір, порядок сплати реєстраційного внеску.

3.4.6   бізнес-плану індустріального парку.

3.4.7   Відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку, наявність досвіду, можливість технологічного та організаційного забезпечення такої діяльності підтверджуються наданням:

3.4.7.1  документа, що містить інформацію про наявність у претендента досвіду виконання аналогічних договорів (довідка у довільній формі про наявність досвіду, можливість технологічного та організаційного забезпечення такої діяльності);

3.4.7.2 інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід  (довідка в довільній формі із зазначенням посад працівників, які будуть залучені претендентами до процесу створення та функціонування індустріального парку «Фастіндастрі»);

3.4.7.3 форми №1″Баланс (Звіт про фінансовий стан)” та форми №2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” за минулий рік;

3.5. інших відомостей, визначених у разі необхідності конкурсною комісією.

3.6. Претенденти конкурсу – нерезиденти для виконання вимог щодо вищезазначених документів подають у складі конкурсної пропозиції документи, аналогічні до вищезазначених, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

 

 1. Реєстраційний внесок та порядок його сплати

 

4.1. Претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, повинен сплатити реєстраційний внесок

4.2. Сплата реєстраційного внеску підтверджуються відповідними платіжними документами та здійснюється до моменту отримання конкурсної документації.

4.3. Розмір реєстраційного внеску складає  1700,00 грн.

4.4. Перерахування реєстраційного внеску здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Реєстраційний внесок не повертається.

 

 1. Порядок подання конкурсних пропозицій

 

5.1. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи, прошита, пронумерована та скріплена печаткою в закритому конверті.

5.2. Конкурсні пропозиціі подаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу.

5.3. Конкурсні пропозиції отримані після закінчення строку подачі не розглядаються й повертаються претенденту в нерозпечатаних конвертах.

5.4. Претендент конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

5.5. Подані конкурсні пропозиції реєструються у відповідному реєстрі, який веде конкурсна комісія.

5.6. Претендент конкурсу має право відкликати свою конкурсну пропозицію до кінцевого терміну подання, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

5.7. Конкурсна комісія письмово інформує юридичних осіб про надходження їх конкурсних пропозицій.

5.8. Інформація, що міститься в конкурсних пропозиціях претендентів, є конфіденційною й не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим претендентам.

5.9. Конкурсна комісія приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови.

5.10. Конкурсна комісія повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі в конкурсі.

5.11. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом 30 днів з останнього дня, установленого для їх подачі.

Конкурсна комісія розглядає заявки, подані претендентами, допущеними до участі в конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов його створення та функціонування.

5.12. Конкурсна комісія має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої претендентами конкурсу, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

 

 1. Визначення переможця конкурсу

 

6.1. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови створення та функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» відповідно до умов конкурсу.

6.2. На підставі висновків конкурсної комісії ініціатор створення протягом 10 днів з останнього дня, установленого для розгляду конкурсних пропозицій, приймає рішення про переможця конкурсу.

6.3. У разі якщо конкурсна пропозиція надійшла лише від одного претендента, він може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалізації визначених ініціатором створення умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.

6.4. Повідомлення про визначення переможця конкурсу надсилається конкурсною комісією переможцю не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.5. Результати оцінки конкурсних пропозицій претендентів не підлягають розголошенню до укладання договору про створення та функціонування індустріального парку, крім випадків, передбачених законом.

 

 1. Відміна конкурсу

 

7.1. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі коли:

7.1.1 протягом строку прийняття конкурсних пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

7.1.2 усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу, Концепції індустріального парку, затвердженій рішеннями Фастівської міської ради від 08.04.2016 року № 19-X-VII «Про створення індустріального парку «Фастіндастрі» та затвердження концепції його розвтку» та від 05.12.2016 року № 3-XХ-VII «Пр внесення змін та доповнень до додатку рішення Фастівської міської ради від 08.04.2016 року № 19-X-VII «Про створення індустріального парку «Фастіндастрі» та затвердження концепції його розвтку»».

 

 1. Укладання та строк договору про створення й

функціонування індустріального парку

 

8.1. Ініціатор створення укладає договір з переможцем конкурсу про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» після погодження всіх його умов, але не пізніше 10 робочих днів з дня визначення переможця конкурсу.

8.2. Договір про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» укладається між ініціатором створення та вибраною згідно із Законом України “Про індустріальні парки” юридичною особою, яка після його підписання набуває статусу керуючої компанії.

8.3. Строк договору про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» встановлюється в межах терміну, на який його створено.

8.4. Строк договору може бути змінений за згодою сторін у межах терміну, на який створено індустріальний парк «Фастіндастрі». Після закінчення строку договору він може бути продовжений на строк, визначений сторонами.

8.5. Істотними умовами договору про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» є:

8.5.1 предмет договору;

8.5.2 строк договору;

8.5.3 наявність кадастрових номерів, визначення місця розташування та розмірів земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк «Фастіндстрі»;

8.5.4 порядок та умови облаштування індустріального парку «Фастіндастрі»;

8.5.5 порядок та умови здійснення наукової діяльності в межах індустріального парку «Фастіндастрі»;

8.5.6 порядок та умови залучення учасників;

8.5.7 порядок і умови надання учасникам прав на земельні ділянки та об’єкти в межах індустріального парку «Фастіндастрі»;

8.5.8 порядок та умови надання послуг і прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою;

8.5.9 порядок та умови страхування керуючою компанією активів ініціатора створення, отриманих у користування;

8.5.10 правовий режим майна, створеного керуючою компанією в межах індустріального парку «Фастіндастрі», а також переданого для використання майна, що є власністю ініціатора створення;

8.5.11 склад і порядок надання керуючою компанією звітності ініціатору створення та уповноваженому державному органу;

8.5.12 порядок набрання чинності договором. Договір набуває чинності не пізніше дня його підписання.

8.6. Зміни до договору про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» вносяться за взаємною згодою сторін.

8.7. Реорганізація керуючої компанії – юридичної особи не є підставою для розірвання договору про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі».

8.8. Невід’ємними частинами договору про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі» є:

8.8.1 рішення Фастівської міської ради від 08.04.2016 року № 19-X-VII «Про створення індустріального парку «Фастіндастрі» та затвердження концепції його розвитку» та від 05.12.2016 року № 3-XХ-VII «Про внесення змін та доповнень до додатку рішення Фастівської міської ради від 08.04.2016 року № 19-X-VII «Про створення індустріального парку «Фастіндастрі» та затвердження концепції його розвтку»».

8.8.2 бізнес-план індустріального парку.

 

 1. Набуття та втрата статусу керуючої компанії індустріального парку

 

9.1.  Юридична особа набуває статусу керуючої компанії з дня укладання договору про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі».

9.2. Юридична особа втрачає статус керуючої компанії з дня припинення договору про створення й функціонування індустріального парку «Фастіндастрі».

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Н.І. Датко

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення  міської ради

№ 30-ХХVІ –VІІ від 02.03.2017 р.

 

СКЛАД

конкурсної комісії з вибору керуючої компанії

індустріального парку

 

Голова конкурсної комісії

 

Нетяжук

Михайло Володимирович

Міський голова
Заступник голови конкурсної комісії

 

Зикова

Олена Борисівна

Перший заступник міського голови
Секретар конкурсної комісії

 

Рябоконь

Анна Сергіївна

Начальник управління економіки та міжнародного співробітництва
Члени конкурсної комісії

 

Барабаш

Вікторія Олександрівна

Директор Фастівського міськрайонного центру зайнятості (за згодою)

 

Болілий

Юрій Михайлович

Заступник начальника управління соціального захисту населення – начальник відділу охорони з питань праці

 

Бромірський

Віталій Олександрович

Начальник відділу містобудування і архітектури

 

 

Войтенко

Валентина Леонідівна

 

голова постійна комісія міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування
Гарвона

Віктор Степанович

голова постійної комісії міської ради  з питань підприємницької діяльності,

інвестицій, міжнародних зв’язків,  промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі

Датко

Наталія Іванівна

Секретар міської ради

 

 

Зінченко

Ірина Сергіївна

Начальник відділу з питань раціонального використання земель

 

Зоренко

Олена Аркадівна

Відділ житлово-комунального господарства

 

 

Кирсенко

Наталія Юріївна

Головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишньо-природного середовища відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології
Кириченко

Ігор Валерійович

 

депутат міської ради
Кузьменко

Віталій Віталійович

Начальник відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології

 

Корецький

Андрій Вікторович

голова постійної комісії міської ради

з питань земельних відносин, екології,

адміністративно-територіального

устрою та містобудування

Мельниченко

Анна Валеріївна

 

Начальник юридичного управління

 

Неживий

Іван Олександрович

голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв’язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями
Прозоров

Сергій Олексійович

голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та фінансів

 

Скурська

Людмила Миколаївна

 

голова постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді
Цедзінська

Людмила Василівна

Начальник фінансового управління

 

 

Ясінський

Сергій  Анатолійович

депутат міської ради

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Н.І. Датко

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення  міської ради

№ 30-ХХVІ –VІІ від 02.03.2017 р.

 

ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії

індустріального парку «Фастіндастрі»

 

 1. Відповідно до Закону України “Про індустріальні парки” ініціатор створення індустріального парку «Фастіндастрі» Фастіська міська рада (надалі – ініціатор створення) утворює конкурсну комісію з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі», затверджує її склад та порядок роботи.
 2. У роботі конкурсна комісія з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» (надалі – конкурсна комісія) керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами Фастівської міської ради, умовами конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Фастіндастрі» та цим порядком.
 3. Конкурсна комісія відповідає за організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку (надалі – конкурс). У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких основних функцій:

3.1. визначає строки проведення конкурсу, публічно оголошує відкритий конкурс з повідомленням у засобах масової інформації;

3.2. готує конкурсну документацію;

3.3. веде реєстр надходження від претендентів на участь у конкурсі конкурсних пропозицій та письмово підтверджує їх надходження;

3.4. забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки конкурсних пропозицій;

3.5. приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови;

3.6. повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі в конкурсі;

3.7. розглядає конкурсні пропозиції претендентів конкурсу, вивчає їх на предмет відповідності умовам конкурсу, конкурсній документації;

3.8. у разі необхідності проводить додаткову перевірку інформації, поданої претендентами конкурсу, із залученням відповідних експертів та інших фахівців;

3.9. готує висновки щодо визначення кращих умов створення та функціонування індустріального парку, на підставі яких ініціатор створення приймає рішення про переможця конкурсу.

 1. Згідно з визначеними функціями конкурсна комісія має відповідні права та обов’язки.

4.1. Конкурсна комісія має право:

4.1.1 здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з конкурсом;

4.1.2 розробляти та затверджувати конкурсну документацію, текст інформаційного оголошення про проведення конкурсу в межах повноважень;

4.1.3 ознайомлюватися з усіма конкурсними пропозиціями з метою їх розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій усіх претендентів конкурсу;

4.1.4 одержувати від відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради інформацію, необхідну для проведення конкурсу, у межах наданих повноважень;

4.1.5 у разі необхідності, проводити додаткову перевірку інформації, поданої претендентами конкурсу, із залученням відповідних експертів та інших фахівців;

4.1.6 підбивати підсумки конкурсу та визначати його переможця;

4.1.7 подавати проект рішення про затвердження результатів конкурсу ініціатору створення.

4.2. Конкурсна комісія зобов’язана:

4.2.1 забезпечувати рівні умови для всіх претендентів конкурсу, об’єктивне та чесне визначення переможця;

4.2.2 організовувати приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозиції, забезпечувати вибір найкращої конкурсної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у конкурсній документації;

4.2.3 зберігати конфіденційність інформації.

 1. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які скликаються її головою.
 2. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова. У разі відсутності голови комісії, його обов’язки виконує заступник.
 3. Зміни до складу конкурсної комісії затверджуються рішенням міської ради.
 4. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секратерем комісії. У разі незгоди члена конкурсної комісії з її рішенням, у протоколі зазначається, що він має окрему думку, яка викладається на окремому аркуші.
 5. Голова конкурсної комісії:

9.1 приймає рішення щодо проведення засідань конкурсної комісії;

9.2 визначає дату й місце проведення засідань;

9.3 веде засідання конкурсної комісії;

9.4 здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

 1. Секретар конкурсної комісії:

10.1 забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

10.2 оперативно інформує членів конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності;

10.3 надає членам конкурсної комісії усі документи, необхідні для забезпечення їх діяльності;

10.4 готує проекти звернень та іншої кореспонденції для взаємодії з претендентами конкурсу;

10.5 надає особам, які звернулися з відповідним запитом, конкурсну документацію та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчену підписом голови конкурсної комісії та скріплену печаткою ініціатора створення;

10.6 забезпечує ведення реєстру наданих конкурсних пропозицій (додаток 1) та зберігання конкурсних пропозицій;

10.7 здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

10.8. За відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує інший член конкурсної комісії, призначений за рішенням конкурсної комісії.

10.9 . Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її загального складу.

Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії іоформлюється протоколом.

 1. Після закінчення терміну подання конкурсних пропозицій голова конкурсної комісії скликає її засідання з метою розкриття конкурсних пропозицій.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, оголошуються найменування та місцезнаходження кожного претендента, а також приймається рішення про їх допущення (недопущення) до участі в конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій (додаток 2). Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії та затверджується її головою, у разі його відсутності – заступником голови комісії. Кожен член комісії має право в письмовому вигляді висловити особисту думку, яка долучається до протоколу.

 1. Після розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія розглядає заявки, подані претендентами, допущеними до участі в конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки про визначення кращих умов створення й функціонування індустріального парку на основі критеріїв та методики оцінки, передбачених у конкурсній документації (додаток 3).
 2. За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій конкурсною комісією складається протокол оцінки конкурсних пропозицій (додаток 4)

За умови отримання претендентами однакової кількості балів або інших оціночних одиниць відповідно до методики та критеріїв оцінки, голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

Разом з протоколом оцінки конкурсних пропозицій ініціатору створення подається проект рішення про результати конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку

 1. Кожен член конкурсної комісії керується цим порядком, умовами конкурсу, чинним законодавством України.
 2. Членам конкурсної комісії забороняється розголошувати стороннім особам та іншим претендентам конкурсу інформацію, що міститься в їх конкурсних пропозиціях, чи розголошувати інформацію про результати оцінки конкурсних пропозицій до моменту укладання договору про створення й функціонування індустріального парку, крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку

«Фастіндастрі»

 

 

РЕЄСТР

наданих конкурсних пропозицій

 

 1. Ініціатор створення індустріального парку:

1.1.Найменування: ______________________________________________

1.2.Місцезнаходження:___________________________________________

1.3. Орган, що відповідає за організацію та проведення конкурсу, ПІБ посадової особи, телефон, телефакс: __________________________________

 1. Інформація про об’єкт конкурсу (найменування, площа): ___________
 2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в ЗМІ тощо: ___________________________________________________________________
 3. Інформація про надані конкурсні пропозиції:
Дата, час та спосіб отримання (особисто, поштою,тощо) Повне найменування претендента конкурсу

 

Дотримання передбачених у конкурсній документації вимог щодо форми подання конкурсних пропозицій

 

Підпис особи, яка зареєстру-вала конкурсну пропозицію, та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто)

 

Примітка

 

 1. Інша інформація__________________________________________________
 2. Прийняття конкурсних пропозицій закінчилося ______________ _________

(дата) (час)

 

Голова конкурсної комісії ______________  (підпис)          ( ініціали, прізвище)

 

 

Секретар конкурсної комісії ______________ підпис)        ( ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку

«Фастіндастрі»

 

ПРОТОКОЛ

розкриття конкурсних пропозицій

 

 1. Ініціатор створення індустріального парку:

1.1.Найменування: ______________________________________________

1.2.Місцезнаходження:___________________________________________

1.3.Орган, що відповідає за організацію та проведення конкурсу, ПІБ посадової особи, телефон, телефакс: __________________________________

2.Інформація про об’єкт конкурсу (найменування, площа): ___________________________________________________________________

 1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу: ___________________________________________________________________
 2. Розкриття конкурсних пропозицій відбулося___________(дата) (час)

5.Місце розкриття _____________________________________________

 1. Перелік конкурсних пропозицій, поданих претендентами конкурсу
Номер і дата реєстрації конкурсної пропозиції

Повне найменування претендента конкурсу, місце-знаходження, телефон/телефакс

 

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених конкурсною документаціє

 

Інформація про допущення (недопущення) претендента до участі в конкурсі

 

Примітка

 

 1. Присутні від ініціатора створення  (члени конкурсної комісії):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Голова конкурсної комісії __________  (підпис)          ( ініціали, прізвище)

 

 

Секретар конкурсної комісії _________ підпис)        ( ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 3

до Порядку роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку

«Фастіндастрі»

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА

оцінки конкурсних пропозицій

 

 1. Ініціатор створення індустріального парку:

1.1.Найменування: ______________________________________________

1.2.Місцезнаходження:___________________________________________

1.3.Орган, що відповідає за організацію та проведення конкурсу, ПІБ посадової особи, телефон, телефакс: __________________________________

2.Інформація про об’єкт конкурсу (найменування, площа): ___________________________________________________________________

 1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу: ___________________________________________________________________

4.Бальна  шкала та оцінювання конкурсних пропозицій:

Номер і дата реєсрації конкурсної пропозиції допущеної ло конкурсу Наявність у бізнес-плані чітких планово-економічних показників розвитку індустріального парку Наявність та якість пропозицій щодо потенційних партнерів-«якірного» інвестора та інших інвесторів, які працюватимуть в індустріальному парку Рівень співвідношення прогнозованих інвестицій до кількості робочих місць, які будуть створені Рівень важливості виробництва для м. Фастів, які будуть створені в індустріальному парку Сума балів за  критеріями
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
                                           

 

 

 

Голова конкурсної комісії __________  (підпис)          ( ініціали, прізвище)

 

 

Секретар конкурсної комісії _________ підпис)        ( ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку

«Фастіндастрі»

ПРОТОКОЛ

оцінки конкурсних пропозицій

 

 1. Ініціатор створення індустріального парку:

1.1.Найменування: ______________________________________________

1.2.Місцезнаходження:___________________________________________

1.3.Орган, що відповідає за організацію та проведення конкурсу, ПІБ посадової особи, телефон, телефакс: __________________________________

2.Інформація про об’єкт конкурсу (найменування, площа): ___________________________________________________________________

 1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу: ___________________________________________________________________

4.Проведення оцінки конкурсних пропозицій відбулося ___________(дата) (час)

 1. Перелік відхилення конкурсних пропозицій та причини їх відхилення________________________________________________________
 2. Перелік конкурсних пропозицій, допущених до процедури оцінки _____________________________________________________________
 3. Методика та критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 4. Оцінка пропозицій претендентів:
Повне найменування претендента конкурсну, номер і дата реєстрації конкурсної пропозиції Критерії оцінки конкурсних пропозицій Значення показників згідно з конкурсними пропозиціями за критеріями оцінки Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки Примітка

 

 1. Результат проведення оцінки конкурсних пропозицій _______________

 

 

Голова конкурсної комісії __________  (підпис)          ( ініціали, прізвище)

 

 

Секретар конкурсної комісії _________ підпис)        ( ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Н.І. Датко

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ