Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Фастові

 • 09.08.2019

 

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 6-LVIX-VII

від 18.07.2019 р.

 

Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів

у місті Фастові

З метою стимулювання залучення інвестицій, врегулювання питання проведення інвестиційних конкурсів та забезпечення економічного і соціального розвитку міста, застосування відкритих економічних методів залучення додаткових коштів для виконання програм економічного і соціального розвитку міста Фастова, відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, статей 4, 5, 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», керуючись статтями 18, 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Фастові (додаток 1).
 2. Виконавчим органам Фастівської міської ради, комунальним установам та підприємствам, у межах компетенції, проводити заходи з розробки інвестиційних проектів.
 3. Затвердити склад комісії для проведення інвестиційних конкурсів (додаток 2).
 4. Відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ Фастівської міської ради оприлюднити рішення у засобах масової інформації.
 5. Контроль за виконанням цього рішенням покласти на постійну комісію з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв’язків, промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі, міського голову та першого заступника міського голови.

 

Міський голова                                                                            М.В. Нетяжук

 

Додаток 1

рішення міської ради

від 18.07.2019

№ 6-LVIX-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення інвестиційних конкурсів у місті Фастові

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Фастові (надалі – Положення), розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про інвестиційну діяльність“,  “Про оренду землі“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Генерального плану м. Фастів, затвердженого 03.05.2016 р., та визначає умови і порядок проведення інвестиційних конкурсів у м. Фастів.

1.2. Завданнями цього Положення є:

1.2.1. Залучення інвестицій у пріоритетні галузі міста Фастова.

1.2.2. Забезпечення відкритості, публічності і прозорості процедури підготовки і проведення інвестиційних конкурсів.

1.2.3. Здійснення контролю за виконанням інвесторами зобов’язань на підставі інвестиційних договорів.

1.3. Основні терміни, що використовуються у цьому Положенні:

інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект;

інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і органу місцевого самоврядування та держави щодо реалізації інвестицій; інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей;

інвестиційний договір – договір, предметом якого є взаємини інвестора і територіальної громади, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, що укладається між виконавчим органом міської ради або комунальним підприємством, якому делеговано такі повноваження та інвестором;

інвестиційний конкурс – конкурентний спосіб залучення інвестора, що передбачає проведення конкурсу з визначення кращої пропозиції щодо об’єкта інвестування;

інвестиційний проект – це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції.

інвестиційна пропозиція – комплект документації, склад якого визначений цим Положенням, що є підставою для прийняття рішення міської ради про включення об’єкта інвестування до переліку об’єктів інвестування;

інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати у ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності;

конкурсна документація – комплект документів, що надається потенційному учаснику конкурсу та містить поряд з іншим інформацію про об’єкт конкурсу та його умови;

конкурсна комісія – постійно діюча комісія, утворена міською радою для проведення інвестиційних конкурсів;

конкурсна пропозиція – поданий претендентом на конкурс комплект документів, розроблений відповідно до конкурсної документації, що містить пропозиції та умови, на яких він згоден укласти інвестиційний договір;

об’єкти інвестування – земельні ділянки, будівлі, споруди, комунікації, їх частини, незавершене будівництво, комунальні підприємства міста, корпоративні права тощо;

проектна (інвестиційна) пропозиція – це результат техніко-економічного дослідження інвестиційних можливостей, на підставі яких приймається рішення про реалізацію інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту. Розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції є одним з етапів розроблення інвестиційного проекту. Склад комплекту документації інвестиційної пропозиції визначений цим Положенням та є підставою для прийняття рішення міської ради про включення об’єкта інвестування до переліку об’єктів інвестування;

реєстраційний внесок – грошовий внесок, який сплачує юридична або фізична особа, що виявила бажання зареєструватись як учасник інвестиційного конкурсу, за реєстрацію її як учасника конкурсу;

суб’єкти (інвестори і учасники) інвестиційної діяльності – фізичні та юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності, резиденти та нерезиденти, держава та орган місцевого самоврядування;

учасники інвестиційного конкурсу – фізичні і юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності України та іноземних держав, що зареєстрували заяву на участь в інвестиційному конкурсі;

форма реалізації інвестиційного проекту – організаційно-правова форма взаємовідносин територіальної громади та інвестора.

1.4. Всі фактичні витрати виконавчих органів міської ради, пов’язані з підготовкою інвестиційного проекту, підлягають обов’язковому відшкодуванню інвестором – переможцем конкурсу. Умова про відшкодування зазначених витрат є обов’язковою умовою інвестиційного конкурсу.

 

ІІ. Формування інвестиційних пропозицій і

затвердження переліку об’єктів інвестування

 

2.1. Формування інвестиційних пропозицій здійснюється на основі програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Фастова, генерального плану м. Фастів, іншої розробленої у встановленому порядку містобудівної документації, у відповідності до архітектурних, санітарно-технічних, екологічних та інших норм і правил. Комунальні підприємства, виконавчі органи тощо зобов’язані провести інвентаризацію наявних у них на балансі чи у віданні майна, землі, інших об’єктів комунальної власності та регулярно оновлювати базу даних, а також даних інвентаризації майна, землі тощо. Інвестиційну пропозицію може подавати також інвестор за умови, що вона відповідає викладеним нижче вимогам.

2.2. Інвестиційна пропозиція повинна включати Концепцію проекту, оформлену відповідно до Додатка 1 Положення.

2.3. Інвестиційні пропозиції можуть розробляти управління та відділи виконавчого комітету міської ради, юридичні і фізичні особи.

2.4. Пропозиції до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, готують та надають управлінню економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради:

2.4.1. Управління економіки та міжнародного співробітництва – перелік об’єктів щодо будівництва об’єктів комунального та комерційного призначення на земельних ділянках підприємств, установ та організацій за умови їх передислокації або ущільнення території.

2.4.2. Відділ з питань раціонального використання земель – перелік земельних ділянок, по яких надійшли клопотання фізичних та юридичних осіб про відведення земельних ділянок для будівництва об’єктів нерухомості, їх реконструкції, реставрації тощо, та перелік земельних ділянок, запропонованих на продаж через аукціон.

2.4.3. Сектор раціонального використання майна – перелік об’єктів щодо будівництва, у тому числі реконструкції, реставрації тощо, нежитлових будинків та об’єктів незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади, знаходяться на балансі комунальних підприємств.

2.4.4. Сектор торгівлі та транспорту – перелік об’єктів щодо будівництва та/або реконструкція об’єктів інвестування на зупинках маршрутного транспорту, транспортно-пересадочних вузлах тощо.

2.4.5. Сектор охорони здоров’я – перелік об’єктів, реконструкція існуючих та будівництво нових об’єктів охорони здоров’я на території діючих медичних закладів (у тому числі з можливою передислокацією діючих медичних закладів у заклади аналогічного напрямку зі збільшенням їх потужності, здійсненням реконструкції, переобладнанням тощо) та об’єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень у частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту.

2.4.6. Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології – перелік об’єктів будівництва, реконструкції, розчистки об’єктів водного фонду, будівництва, реконструкції очисних споруд, зелених зон, по яких передбачені асигнування на фінансування капітальних вкладень у частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту.

2.4.7. Відділ містобудування та архітектури – перелік об’єктів будівництва адміністративно-ділових центрів, громадських, комерційних та торговельно-розважальних комплексів відповідно до містобудівної документації та реконструкція, реставрація об’єктів на підставі містобудівних, історико-архітектурних обґрунтувань, розроблених та затверджених у встановленому порядку, перелік новостворених об’єктів будівництва комерційного призначення, реконструкції, реставрації об’єктів комунального призначення, та об’єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень у частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту.

2.4.8. Відділ з питань фізичної культури та спорту – перелік об’єктів будівництва фізкультурно-спортивних та оздоровчих комплексів, та об’єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень у частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту.

2.4.9. Управління культури, молоді  та туризму – перелік об’єктів будівництва культурно-туристичних комплексів, та об’єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень у частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту.

2.4.10. Управління освіти – перелік об’єктів будівництва освітянської галузі, та об’єкти будівництва, реконструкції, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень у частині, що стосується інвестиційно-привабливих складових проекту.

2.4.11. Підприємства комунальної власності – перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Фастова, які потребують інвестицій.

2.5. Управління економіки та міжнародного співробітництва регулярно, у міру надходження інвестиційних пропозицій, формує проект переліку об’єктів інвестування з визначенням способу залучення інвестора.

2.6. Сформований перелік об’єктів інвестування погоджує виконавчий комітет Фастівської міської ради і він набуває чинності після затвердження Фастівською міською радою.

2.7. Міська рада приймає рішення про розробку інвестиційного проекту і, у разі необхідності, проекту відведення земельної ділянки згідно із сформованим переліком.

2.8. Перелік об’єктів інвестування публікується у засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше 20 календарних днів з дня прийняття рішення про його затвердження.

2.9. Об’єктами інвестування можуть бути:

2.9.1. Комплексна забудова функціональних територій (зон) міста Фастова, зокрема територій (зон) житлової і громадської забудови, виробничих, рекреаційних, комунальних територій (зон), територій (зон) охорони культурної та природної спадщини тощо, з подальшою передачею новостворених об’єктів та земельних ділянок, на яких вони розташовані, у власність відповідно до умов конкурсу.

2.9.2. Забудова окремих земельних ділянок з подальшою передачею новостворюваних об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу, а саме:

– реконструкція кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла;

– будівництво, обслуговування та ремонт об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

– будівництво об’єктів життєдіяльності населеного пункту (сміттєпереробних об’єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і проти селевих споруд).

2.9.3. Реконструкція будівель і споруд, їх комплексів та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу.

2.9.4. Реставрація будівель і споруд, їх комплексів та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу.

2.9.5. Завершення будівництва об’єктів незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Фастова, та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу.

2.9.6. Спорудження комунікацій та споруд інженерної і транспортної інфраструктури та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу.

2.9.7. Будівництво об’єктів, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень у частині інвестиційно-привабливих складових проекту з подальшою передачею новостворених інвестиційних об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу.

2.9.8. Інші інвестиційно-привабливі об’єкти, у тому числі земельні ділянки, об’єкти архітектурної та містобудівної діяльності, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу.

2.10. Виконавчі органи міської ради за кошти міського бюджету міста Фастова виступають замовниками проектів відведення земельних ділянок та інших необхідних документів, подають на розгляд міській раді проекти відведення земельних ділянок та інші необхідні документи.

2.11. Міська рада затверджує проекти відведення земельних ділянок, а також відносить земельну ділянку до відповідної категорії земель, визначає цільове призначення стосовно використання земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту.

2.12. Проект відведення земельної ділянки, а також рішення міської ради про затвердження цього проекту відведення є офіційними документами, що використовуються для розміщення інформації про проведення конкурсу на право реалізації інвестиційного проекту.

 

ІІІ. Процедура підготовки інвестиційних проектів

 

3.1. Міська рада приймає рішення про затвердження переліку об’єктів інвестування, яким доручає виконавчим органам здійснити заходи з підготовки інвестиційних проектів.

3.2. Відділ з питань раціонального використання земель готує проект рішення міської ради щодо відведення земельної ділянки (протягом двох місяців з дати затвердження міською радою переліку об’єктів інвестування).

3.3. Управління економіки та міжнародного співробітництва спільно з іншими структурними підрозділами здійснює підготовку техніко-економічного обґрунтування щодо реалізації інвестиційного проекту відповідно до Додатку 2 Положення у термін до трьох місяців.

3.4. Для виготовлення техніко-економічного обґрунтування управління економіки та міжнародного співробітництва може залучати на умовах підряду інші юридичні або фізичні особи.

3.5. Відділ містобудування та архітектури готує проект містобудівних умов для проектування об’єктів реконструкції чи будівництва.

3.6. За результатами проведених заходів управління економіки та міжнародного співробітництва формує інвестиційний проект відповідно до Додатку 3 Положення.

3.7. Управління економіки та міжнародного співробітництва формує і направляє розроблений інвестиційний проект на затвердження міською радою.

3.8. Інвестиційний проект може розробити також інвестор і подати на розгляд міської ради для затвердження за умови попереднього погодження з управлінням економіки та відділом містобудування та архітектури.

 

 1. IV. Права суб’єктів інвестиційної діяльності

 

4.1. Всі суб’єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

4.2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.

4.3. За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними на основі договорів за погодженням з Фастівською міською радою.

4.4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик відповідно до чинного законодавства.

4.5. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України.

  

V. Обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності

 

5.1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов’язаний:

5.1.1. Подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій.

5.1.2. Одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, встановлених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

5.1.3. Одержати письмовий звіт експертизи проекту будівництва у випадках та порядку, встановлених ст. 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

5.1.4. У разі необхідності одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційного проекту у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5.1.5. Не змінювати протягом 20 років функціональне призначення об’єктів інвестування, що визначено в інвестиційному проекті, затвердженому міською радою.

5.2. Суб’єкти інвестиційної діяльності зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством України.

5.2.2. Виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред’являються у межах їх компетенції.

5.2.3. Подавати у встановленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність.

5.2.4. Не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства України про захист економічної конкуренції.

5.2.5. Сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі) у розмірах та у порядку, визначених законами України.

5.3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається у порядку, встановленому законодавством України.

 

 1. VI. Способи залучення інвестора

 

6.1. Способом залучення інвестора є інвестиційний конкурс.

6.2. Завданням інвестиційного конкурсу є визначення на конкурентній основі юридичної або фізичної особи, що запропонує найкращі умови реалізації інвестиційного проекту.

6.3. Управління економіки та міжнародного співробітництва публікує оголошення у засобах масової інформації та на офіційному сайті Фастівської міської ради про проведення інвестиційного конкурсу, яке повинно містити:

6.3.1. Назву об’єкта інвестування, його місцезнаходження.

6.3.2. Відомості про об’єкт інвестування (площа, цільове призначення тощо).

6.3.3. Дату, час і місце проведення конкурсу.

6.3.4. Кінцевий термін прийняття заяви на участь у конкурсі.

6.3.5. Розмір реєстраційного внеску, що вноситься заявниками для участі у конкурсі.

6.3.6. Реквізити розрахункових рахунків, на які повинен бути внесений реєстраційний внесок.

6.3.7. Найменування, адресу, номер телефону, час роботи організатора конкурсу.

6.3.8. Вимоги до учасників конкурсу.

6.3.9. Обсяги робіт, що повинні бути профінансовані інвестором.

6.3.10. Умови інвестиційного договору (організаційно-правова форма залучення інвестицій, вид робіт, кількісні показники, терміни виконання).

6.3.11. Іншу інформацію.

6.4. В інформації про проведення інвестиційного конкурсу зазначаються:

6.4.1. Порядок одержання пакета конкурсної документації по об’єкту з вказівкою вартості пакета конкурсної документації.

6.4.2. Обов’язок переможця конкурсу компенсувати витрати, зв’язані з підготовкою і проведенням інвестиційного конкурсу.

6.5. Інформація про конкурс публікується не пізніше як за 30 днів до дати проведення конкурсу.

6.6. За результатами проведеного конкурсу, не пізніше 10 днів, оприлюднюється інформація про переможця конкурсу із зазначенням даних про об’єкт інвестицій, розмір інвестицій, термін реалізації проекту, прогнозована кількість робочих місць, яка буде створена інвестором. Інформація оприлюднюється у засобах масової інформації та на офіційному сайті Фастівської міської ради.

 

VII. Умови участі в інвестиційному конкурсі

 

7.1. Проведення інвестиційного конкурсу здійснюється за наявністю не менше як двох учасників.

7.2. В разі наявності лише одного учасника, за рішенням конкурсної комісії його може бути визначено переможцем конкурсу, якщо його пропозиції відповідають кваліфікаційним вимогам.

7.3. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник інвестиційного конкурсу, повинна подати до управління економіки у встановлений оголошенням термін заяву та всі необхідні документи, передбачені цим Положенням.

7.4. Подача заяви на участь у конкурсі означає згоду учасника з умовами конкурсу і прийняття зобов’язання дотримуватись цих умов.

7.5. За порушення прийнятих на себе зобов’язань претендент не допускається до конкурсу, а його заява відхиляється з обов’язковим письмовим повідомленням про причини відмови на протязі 10 днів.

7.6. Для реєстрації фізичних або юридичних осіб як учасників конкурсу вони сплачують реєстраційний внесок.

Сплата реєстраційного внеску підтверджуються відповідними платіжними документами. Розмір реєстраційного внеску складає 1700,00 грн.

Перерахування реєстраційного внеску здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Реєстраційний внесок не повертається.

7.7. Заява на участь в інвестиційному конкурсі повинна, зокрема, містити:

7.7.1. Дату заповнення.

7.7.2. Назву об’єкта інвестування, його місце розташування.

7.8. Разом із заявою фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності подають:

7.8.1. Відомості про особу (прізвище, ім’я по батькові, паспортні дані, громадянство та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів).

7.8.2. Місце реєстрації й адресу фактичного проживання з зазначенням телефону та інших засобів зв’язку.

7.8.3. Номери розрахункових рахунків у банківських установах.

7.8.4. Документи про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

7.9. Всі дії фізичної особи, зв’язані з заповненням заяви на участь в аукціоні, конкурсі виконують безпосередньо заявник або його представник.

7.10. Юридичні особи подають:

7.10.1. Повну назву заявника відповідно до Статуту, юридичну адресу, номер телефону і дані про інші засоби зв’язку.

7.10.2. Прізвище, ім’я, по батькові керівника.

7.10.3. Номери розрахункових рахунків у банківських установах.

7.10.4. Дані про осіб, уповноважених діяти від імені учасника аукціону, конкурсу і які мають право підписувати документи, що мають правове значення, а також підставу надання таких повноважень (доручення, документи про призначення керівником тощо).

7.11. Всі дії щодо представлення заяви юридичної особи на участь в аукціоні, конкурсі виконує уповноважена особа заявника – юридичної особи.

7.12. При поданні заяви уповноважена особа заявника – юридичної особи пред’являє паспорт та документ, що посвідчує її повноваження.

7.13. До заяви на участь у конкурсі додаються:

7.13.1. Копія платіжного доручення про оплату реєстраційного внеску з банківською відміткою.

7.13.2. Нотаріально посвідчені копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

7.13.3. Засвідчені у встановленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів.

7.13.4. Дані, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності.

7.13.5. Баланс підприємства – для резидентів.

7.13.6. Звіт про фінансові результати – для резидентів.

7.13.7. Звіт про рух грошових коштів – для резидентів.

7.13.8. Звіт про власний капітал – для резидентів.

7.13.9. Довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом, декларація про доходи (для фізичних осіб) на момент оголошення конкурсу.

7.13.10. Дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проектів.

7.13.11. Згода заявника виконувати визначені цим Положенням умови участі у конкурсі.

7.13.13. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу, у тому числі, спрямовані на створення соціальної й інженерно-транспортної інфраструктури міста.

7.14. Усі документи повинні бути акуратно оформлені і заповнені.

7.15. Невідповідність документів пред’явленим вимогам тягне визнання їх недійсними і є підставою для відхилення претендента від участі у конкурсі.

7.16. Заява й інші документи, що подаються учасником, підписуються уповноваженою посадовою особою і головним бухгалтером учасника конкурсу і завіряються його печаткою.

7.17. У разі, якщо учасником конкурсу є фізична особа, заява і додані до неї документи повинні бути прошиті і пронумеровані, а підпис учасника конкурсу повинен бути засвідчений нотаріально.

7.18. Прийом заяв для участі у конкурсі завершується не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

7.19. Після реєстрації заяви заявник набуває статусу учасника конкурсу.

7.20. Термін прийому документів визначається (фіксується) за датою фактичного надходження документів.

7.21. Заява не приймається і повертається заявникові разом із поданими документами у разі:

7.21.1. Виявлення помилок.

7.21.2. Відсутності на момент подання заяви документів, передбачених цим Положенням.

7.21.3. Подання заяви неналежною особою.

7.22. До участі у конкурсі не допускається особа:

7.22.1. Визнана банкрутом або щодо якої порушена справа про банкрутство.

7.22.2. Яка не надала відповідних документів, що підтверджували б її фінансові можливості щодо забезпечення виконання конкурсних умов.

7.22.3. Яка знаходиться на стадії санації, ліквідації або реорганізації.

7.22.4. Майно якої (або значна його частина, що впливає на можливість виконання умов інвестиційного конкурсу) знаходиться у податковій заставі під арештом або має інші обтяження.

7.22.5. Яка має заборгованість по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

7.23. Заявникові також може бути відмовлено в участі у конкурсі якщо:

7.23.1. Особа, що претендує на участь у конкурсі, у встановлений термін не надала належно оформлену заяву на участь у конкурсі.

7.23.2. Особа, що претендує на участь у конкурсі, не оплатила реєстраційний внесок.

7.23.3. Особа, що претендує на участь у конкурсі, не подала всіх необхідних документів у встановлений термін.

7.23.4. Особа, що претендує на участь у конкурсі, подала завідомо помилкову або недостовірну інформацію в обов’язковій документації.

7.24. Після закінчення встановленого терміну прийом заяв припиняється.

7.25. Внесення змін у подані на конкурс документи після їх реєстрації не допускається.

 

VIII. Порядок проведення конкурсу

 

8.1. Для проведення інвестиційних конкурсів утворюється постійно діюча конкурсна комісія (надалі – Комісія).

8.2. Склад Комісії затверджує міська рада (додаток до цього Положення).

8.3. Свою діяльність Комісія здійснює відповідно до чинного законодавства України, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та цього Положення.

8.4. Комісія є колегіальним органом.

8.5. До складу Комісії можуть входити представники виконавчих органів міської ради та депутати Фастівської міської ради.

8.6. Головою Комісії є перший заступник міського голови. Голова Комісії має одного заступника.

8.7. Засідання Комісії вважається правочинним у разі присутності на них 1/2 від загального складу членів Комісії.

8.8. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії та оформляється протоколом, який підписує голова та секретар Комісії. У разі набрання рівної кількості голосів, вирішальним є голос головуючого.

8.9. Управління економіки та міжнародного співробітництва виконує функції організатора конкурсу та здійснює підготовку необхідних матеріалів і організаційних заходів щодо підготовки інвестиційного конкурсу.

8.10. Після прийняття рішення про проведення інвестиційного конкурсу Комісія затверджує умови проведення конкурсу і конкурсну документацію відповідно до Додатку 4 Положення.

8.12. Після затвердження конкурсної документації Комісія приймає рішення про дату, місце і час проведення конкурсу та розміщує відповідне оголошення у засобах масової інформації.

8.13. Заяви на участь в інвестиційному конкурсі подаються до Комісії.

8.14. Відповідальний секретар Комісії або організатор конкурсу реєструє передану документацію у журналі заяв, що надійшли, видає учасникові конкурсу опис прийнятих документів із зазначенням реєстраційного номеру, видає або направляє рекомендованим листом за адресою, зазначеною у заяві, повідомлення про присвоєння йому статусу учасника конкурсу.

8.15. Учасник конкурсу має право відкликати свою пропозицію до останнього дня прийому заяв (включно), повідомивши про це письмово організатора конкурсу. Датою відкликання є дата реєстрації організатором письмового звернення учасника у журналі.

8.16. У разі відкликання учасником конкурсу своєї пропозиції після закінчення терміну прийому заяв реєстраційний внесок не повертається.

8.17. У визначений день і годину на засіданні Комісії у присутності учасників конкурсу (або їхніх уповноважених представників за дорученням) розглядаються представлені секретарем документи і розкриваються конверти із заявами, що надійшли. Складається протокол, у якому фіксуються найменування учасників, їхні адреси і заяви, що надійшли, із пропозиціями.

8.18. Учасники, пропозиції яких не відповідають умовам проведення конкурсу, вказуються у протоколі окремо і їхні пропозиції не розглядаються.

8.19. Переможцем визнається учасник конкурсу, пропозиції якого містять кращі умови за критеріями, визначеними конкурсною документацією, і цілком відповідають умовам конкурсу.

8.20. Критеріями визначення переможця інвестиційного конкурсу є: 

8.20.1. Розмір частки або площі, що переходить у власність територіальної громади у результаті реалізації інвестиційного проекту.

8.20.2. Розмір і види компенсації місту за соціальну, інженерну і транспортну інфраструктуру при реалізації інвестиційного проекту.

8.20.3. Кількість створюваних нових робочих місць, рівень податкових надходжень до міського бюджету.

8.20.4. Плановані обсяги інвестицій у розвиток і формування інфраструктури при реалізації інвестиційної проекту.

8.20.5. Використання сучасних технологій, проектних рішень при реалізації проекту.

8.20.6. Інші критерії, що визначені рішенням міської ради про затвердження інвестиційного проекту.

8.21. Додатковими критеріями при визначенні переможця інвестиційного конкурсу є: досвід роботи і репутація на вітчизняному і закордонному ринках, наявність фінансових засобів або доступ до кредитних ресурсів, умови відповідальності заявника при невиконанні зобов’язань.

8.22. Після обговорення поданих пропозицій члени Комісії способом голосування на закритому засіданні визначають переможця конкурсу.

8.23. Результати голосування заносяться до протоколу.

8.24. Члени Комісії, що не згодні з рішенням, мають право викласти у письмовому вигляді особливу думку.

8.25. Рішення про визначення переможця конкурсу набирає чинності після його затвердження міською радою.

8.26. Переможцю конкурсу рекомендованим листом направляється повідомлення про необхідність протягом 10 робочих днів з’явитися для підписання договору на реалізацію інвестиційного проекту.

8.27. Якщо до Комісії не надійшло жодної пропозиції, що відповідає умовам конкурсу, то складається протокол про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

8.28. Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, за необхідності приймається рішення про перегляд конкурсних умов і проведення нового конкурсу у порядку, встановленому цим Положенням.

8.29. Конкурс оголошується таким, на якому не було обрано переможця, якщо жодна з конкурсних пропозицій не набрала більшості голосів від присутніх на засіданні членів комісії.

 

 1. IX. Фінансування заходів з реалізації Положення

 

9.1. Для розробки інвестиційного проекту виконавчі органи міської ради можуть залучати комунальні підприємства, установи й організації, суб’єктів підприємницької діяльності на основі господарських договорів на поворотній основі з наступною компенсацією витрат за рахунок переможця інвестиційного конкурсу.

9.2. Виконавчі органи міської ради можуть використовувати бюджетні кошти, передбачені в рішенні міської ради про міський бюджет м. Фастів на відповідний рік на розробку проекту відведення земельної ділянки, проведення експертних оцінок, одержання технічних умов, довідок і висновків відповідно до чинного законодавства України, а також на розробку проектної документації.

 

 1. X. Порядок укладання та зміни умов інвестиційних договорів

 

10.1. Протягом  10  робочих днів після визначення переможця інвестиційного конкурсу укладається інвестиційний договір.

10.2. Проект інвестиційного договору розробляється відповідно до чинного законодавства України та умов конкурсу і містить умови здійснення інвестиційного проекту, організаційно-правову форму реалізації інвестицій та істотні умови інвестиційного договору, а також порядок розірвання договору у разі порушення його умов та порядок звітування.

10.3. Відповідно до умов інвестиційного проекту, що затверджений рішенням міської ради, договір укладається між переможцем інвестиційного конкурсу та міською радою.

10.4. Сторони за домовленістю можуть внести до інвестиційного договору зміни і доповнення, які стосуються істотних умов, визначених інвестиційним проектом, після прийняття відповідного рішення міської ради.

10.5. Договір набуває чинності після його підписання сторонами.

10.5.1. Переможець інвестиційного конкурсу зобов’язаний укласти інвестиційний договір у порядку та у строк, встановлений цим Положенням.

10.5.2. У разі, якщо переможець інвестиційного конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, він сплачує на рахунок виконавчого комітету Фастівської міської ради неустойку у розмірі 100 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України.

10.5.3. У разі відмови переможця інвестиційного конкурсу від підписання інвестиційного договору та у разі, якщо інвестиційний конкурс проводився за участі більше ніж одного учасника інвестиційного конкурсу, конкурсна комісія переглядає інші(у) подані конкурсні пропозиції і визначає нового переможця інвестиційного конкурсу.

10.5.4. У разі відмови переможця інвестиційного конкурсу від підписання інвестиційного договору та у разі, якщо інвестиційний конкурс проводився за участі одного учасника інвестиційного конкурсу, конкурсна комісія визначає доцільність проведення повторного інвестиційного конкурсу.

10.6. Фастівська міська рада має право прийняти рішення про розірвання інвестиційного договору в односторонньому порядку, якщо:

10.6.1. Інвестор порушує його умови, зокрема, встановлені договором обсяги і терміни фінансування та виконання робіт.

10.6.2. Не виконує або виконує неналежним чином інвестиційні обов’язки за договором.

10.6.3. Змінює функціональне призначення об’єктів інвестування протягом 20 років.

10.7. Повідомлення про розірвання договору направляється інвестору та договір вважається розірваним з моменту отримання інвестором такого повідомлення.

10.8. Інвестиційним договором може бути передбачено інший порядок його розірвання ніж той як це встановлено у пунктах 10.6 та 10.7 цього Положення.

10.9. В разі розірвання договору з ініціативи міської ради через підстави зазначені у пунктах 10.6 та 10.7 інвестор зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 0,1 % від обсягу інвестицій.

 

 1. XI. Контроль за реалізацією інвестиційних проектів

 

11.1. Контроль за повною та своєчасною реалізацією інвестиційних проектів здійснює управління економіки про що готується квартальний звіт, який розглядає профільна постійна комісія.

11.2. Про хід реалізації інвестиційних проектів управління економіки інформує міську раду на пленарних засіданнях щоквартально або кожного останнього засідання чинної сесії Фастівської міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                       С.А. Ясінський

 

 

Додаток 1
до Положення про проведення

 інвестиційного конкурсу у м. Фастові

Концепція проекту має включати:

 

Назва інвестиційного проекту  
Назва ініціатора інвестиційного проекту

 

 
Реквізити ініціатора інвестиційного проекту

Поштова адреса

Телефон

 
Контактна особа по інвестиційному проекту:

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Телефон

 
Стисла суть проекту

 

 
Пропозиція про створення нового або реконструкції існуючого об’єкта інвестування, або пропозиція інвестування в комунальне підприємство  
До вирішення яких завдань у державних, галузевих та місцевих програмах соціально-економічного розвитку відноситься проект  
Мета інвестиційного проекту (за принципом SMART: конкретна, вимірювана, можливо досягти, реалістична, вимірювана у часі)  
Планові обсяги інвестицій, у т.ч. обсяг запланований для  розвитку і формування інфраструктури при реалізації проекту  
Спосіб залучення інвестицій (які суми та із яких джерел планується залучити) пряме інвестування (кредитування)/партнерство/повний продаж або інше
Інформація про земельну ділянку або об’єкт комунального майна (за необхідності)  
Спосіб взаємодії з інвестором після отримання коштів

 

доля у статутному капіталі/акції/кредит  та інше
Ключові члени вашої команди перелік ключових спеціалістів, менеджерів та сфера, в якій вони мають необхідний досвід
Терміни реалізації інвестиційного проекту

 

 

 
Термін окупності проекту (років)

 

 
Кількість створених робочих місць

 

 
Перелік можливих ризиків проекту (стисло)

 

 
Фотоматеріали

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про проведення

 інвестиційного конкурсу у м. Фастові

 

 

Технікоекономічне обґрунтування для реалізації проекту має містити:

– детально відпрацьований організаційний план, плани маркетингової та виробничої діяльності;

– орієнтовний план реалізації проекту (строк введення в дію основних фондів, кадрове забезпечення, організаційна структура та управління проектом, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування проекту і виплат за зобов’язаннями суб’єкта інвестиційної діяльності, гарантії та схема повернення інвестицій, якщо таке повернення передбачено проектом);

– детально відпрацьований фінансовий план (фінансова модель, плани капітальних витрат, оцінка фінансової та економічної спроможності проекту, з чітким та детальним відображенням строку окупності проекту);

– інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, передбачених законом;

– інформацію про сильні сторони проекту та можливості для його подальшого розвитку;

– прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту;

– прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів (протягом трьох місяців з дати затвердження міською радою переліку об’єктів інвестування);

– іншу інформацію, у залежності від особливостей проекту, за запитом організатора конкурсу.

 

 

Додаток 3
до Положення про проведення

 інвестиційного конкурсу у м. Фастові

 

Інвестиційний проект має містити:

 

– інвестиційну пропозицію;

– проект відведення земельної ділянки (техдокументацію);

– техніко-економічне обґрунтування;

– технічні умови на підключення комунікацій;

– висновок містобудівної ради (за необхідності);

– інвестиційний проект може містити додаткові відомості залежно від сфери діяльності, в якій передбачається реалізація проекту.

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Положення про проведення

 інвестиційного конкурсу у м. Фастові

 

Конкурсна документація повинна містити:

– обов’язкові вимоги до учасників конкурсу;

– умови реалізації проекту;

– дані про порядок, місце і терміни подачі заявок;

– вимоги до заяв на участь у конкурсі;

– термін дії заяви на участь у конкурсі;

– умови проведення конкурсу, час, дата і місце проведення конкурсу;

– перелік і форми документів, що представляються учасниками конкурсу;

– критерії визначення переможця;

– документи по об’єкту конкурсу відповідно до умов конкурсу (вихідно-дозвільна документація, витрати по необхідному забезпеченню об’єктами інженерної і соціальної інфраструктури, передпроектні матеріали);

– дані про наявність власників або орендарів на об’єкті;

– обтяження, що підлягають врегулюванню в ході реалізації проекту, і заходи щодо їхнього зняття;

– оцінка витрат з передінвестиційної підготовки об’єкта.

 

 

 

 

Додаток 2

рішення міської ради

від 18.07.2019

№ 6-LVIX-VII

СКЛАД
конкурсної комісії

Голова конкурсної комісії

 

Зикова

Олена Борисівна

– перший заступник міського голови

 

Заступник голови конкурсної комісії

 

Рябоконь

Анна Сергіївна

– начальник управління економіки та міжнародного співробітництва
Секретар конкурсної комісії

 

Шевчук

Вікторія Ігорівна

– головний спеціаліст управління економіки та міжнародного співробітництва
 

Члени конкурсної комісії

 

Бромірський

Віталій Олександрович

– начальник відділу містобудування та архітектури

 

Зінченко

Ірина Сергіївна

– начальник відділу з питань раціонального використання земель
Мельниченко

Анна Валеріївна

– начальник юридичного управління

 

Мєх

Наталія Анатоліївна

– начальник відділу капітального будівництва

 

Пеньківська

Ірина Вікторівна

– завідуюча сектором раціонального використання майна
Рудяк

Тимофій Ярославович

– заступник міського голови
Цедзінська

Людмила Василівна

– начальник фінансового управління
Юхта

Олександр Володимирович

– начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю
Ясінський

Сергій Анатолійович

– секретар міської ради

 

Шевчук

Оксана Валентинівна

– голова постійної комісії з питань бюджету, економіки та фінансів
Кисленко

Ірина Вікторівна

– голова  постійної комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства

 

Секретар міської ради                                             С.А. Ясінський

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ