Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Фастівській міській раді

  • 24.06.2019
ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконавчому комітеті Фастівській міській раді
Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при виконавчому комітеті Фастівській міській раді (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно- дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громади м.Фастів в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики та внутрішньої політики міста.

1.2 У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

1.4 Основними завданнями громадської ради є:

– створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними та місцевими справами;

– здійснення громадського контролю за діяльністю органу виконавчої влади;

– сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації внутрішньої політики міста.

1.5 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена –  виконавчому комітеті Фастівської міської  ради (далі – органу), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації політики органу у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання в регіональних ЗМІ, на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

10) організовує форуми громадськості, на яких звітує разом із органом про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, співпрацю із органом місцевого самоврядування.

1.6 Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органу місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органу місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі);

7) взаємодіяти із Фастівською міською радою її виконавчим комітетом, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно- дорадчими органами;

8) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності органу та його структурних підрозділів;

9) за запрошенням органу та його структурних підрозділів направляти представників ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться цим органом та його структурними підрозділами;

10) відповідно до напрямів роботи ради утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні та робочі групи);

11) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

12) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них письмові відповіді;

13) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органу місцевого самоврядування.

1.7 Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер для органу та усіх інших суб’єктів, розташованих на території м.Фастів, і є обов’язковими для розгляду органом.

1.8 Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

1.9 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

Розділ  IІ.
ПІДГОТОВКА ДО СТВОРЕННЯ РАДИ

2.1 До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ (далі – інститутів громадянського суспільства), легалізованих відповідно до законодавства України, діяльність яких поширюється на територію м.Фастів.

2.2 Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

2.3 Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

2.4 До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, що є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.

2.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює в регіональних ЗМІ, на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

2.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

– рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

– копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

2.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, орган повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Розділ  IІІ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

3.1 Перед початком установчих зборів ініціативна група організовує реєстрацію їх учасників. Уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі в установчих зборах, отримують мандати для голосування, які забезпечують їх право вирішального голосу. Усі інші запрошені учасники установчих зборів мають право дорадчого голосу.

3.2 Засідання установчих зборів є відкритими.

3.3 Установчі збори проводяться у такому порядку:

– обираються головуючий та секретар (секретаріат) зборів;

– обирається лічильна комісія;

– затверджується порядок денний;

– затверджується регламент установчих зборів;

– представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів;

– заслуховується звіт громадської ради попереднього скликання;

– визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;

– обираються члени громадської ради на наступні два роки;

– вирішуються інші питання у межах компетенції установчих зборів.

3.4 Кандидатури для обрання до складу робочих органів установчих зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками зборів з правом вирішального голосу.

3.5 Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів установчих зборів.

3.6 Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів установчих зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

3.7 Головуючий та секретар (секретаріат) установчих зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

3.8 По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем установчих зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

3.9 Лічильна комісія обирається у кількості 3-5 осіб відкритим голосуванням.

3.10. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням установчих зборів. У разі, якщо від учасників зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.

3.11 Учасники установчих зборів ухвалюють тривалість виступів, повторних виступів, запитань і довідок, можуть ухвалювати ліміт часу на розгляд кожного питання та загальну тривалість проведення установчих зборів.

3.12 У разі, якщо ухвалений ліміт часу на розгляд питання вичерпано, будь-який учасник установчих зборів може внести пропозицію про припинення обговорення цього питання. За рішенням учасників установчих зборів розгляд питання може бути припинений або продовжений.

3.13 Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я головуючого установчих зборів, так і шляхом підняття руки.

3.14 Виступ учасника установчих зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

3.15 Рішення установчих зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.

3.16 Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

3.17 Кількісний склад громадської ради визначається учасниками установчих зборів шляхом відкритого голосування.

3.18 Членство в громадській раді є індивідуальним. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, діяльність  якого поширюється на територію м.Фастів.

3.19 У приміщенні, де відбуваються установчі збори, можуть бути розміщені інформаційні стенди чи інші носії інформації з відомостями про кандидатів. При потребі ініціативна група може організувати представлення кандидатів учасникам установчих зборів.

3.20 Персональний склад громадської ради визначається голосуванням бюлетенем для голосування по кожній висунутій кандидатурі.

3.21 Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності громадської ради.

3.22 У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, установчі збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради, або провести повторне відкрите голосування по кожній з вказаних кандидатур.

3.23 Усі рішення установчих зборів, у тому числі стосовно обрання їх робочих органів фіксуються у протоколі, який веде секретар (секретаріат) зборів. Протокол підписують головуючий та секретар установчих зборів.

3.24 На підставі протоколу установчих зборів з формування громадської ради орган затверджує склад громадської ради.

Розділ IV.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ.
ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени громадської ради мають право:

– брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

– брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких є конкретна особа;

– інформувати громадську раду про свою діяльність;

– пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

– бути членом постійних комісії, експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

– ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

– у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу член громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4 Делегування повноважень вирішального голосу члена громадської ради або її робочого органу іншим членам громадської ради або членам робочого органу не допускається.

4.5 Члени громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6 Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

– подання членом громадської ради відповідної заяви;

– систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше трьох разів);

– письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;

– скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

– неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

4.7 У разі припинення членства у громадській раді одного з обраних представників інститутів громадянського суспільства, за рішенням ради реалізується один із двох варіантів: 1) членом ради стає наступний за списком кандидат згідно з протоколом голосування на установчих зборах; 2) інституту громадянського суспільства, який представляв член громадської ради, що вибув, надається право висунути до складу ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на чергових загальних зборах.

Розділ V.
НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. На першому засіданні громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар ради), а також приймається Положення про громадську раду, визначається її структура (зі утворенням постійних комісій та інших робочих органів ради) та ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

5.2 Голова громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу.

5.3 Голова громадської ради:

– організовує діяльність ради;

– скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

– підписує документи від імені ради;

– представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

– бере участь у засіданнях колегії органу.

5.4 Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради на основі його заяви, у разі припинення його членства у раді, а також при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати ним ці обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо).

5.5. Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради.

5.6. Громадська рада на своєму першому засіданні обирає зі свого складу заступника (заступників) голови ради з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього громадською радою та розпорядженням голови ради.

5.7 У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження виконує заступник (або за розпорядженням голови чи рішенням ради – один із заступників) голови громадської ради. У виняткових випадках громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.8 Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу органу, на якого покладено координацію роботи громадської ради.

5.9. Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження стосунків із органом та його підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи громадської ради та виконує інші функції за рішенням громадської ради.

5.10. Положення про громадську раду, яке ухвалюється радою, має відповідати Типовому положенню, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996, розвиваючи та доповнюючи його з урахуванням специфіки діяльності ради. Проект цього Положення розробляється ініціативною групою за участю представників органу.

5.11. Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на найближчий період і на перспективу, які затверджує, як правило, на своєму першому засіданні. При цьому враховуються пропозиції органу та інститутів громадянського суспільства.

5.12. З метою підвищення ефективності своєї діяльності громадська рада структурує її на основі поєднання принципів спеціалізації та кооперування, утворюючи у своєму складі постійні комісії, експертні групи та інші робочі органи. Кожний член ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.13 Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд громадської ради та координують роботу інших спеціалізованих консультативно-дорадчих органів відповідного профілю, які діють при органі, його структурних підрозділах та інших органах публічної влади.

5.14. Засідання комісій проводяться відповідно до затвердженого Плану роботи громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.15. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів публічної влади у складі громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.16. Робочі та експертні групи, інші робочі органи громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно.

Розділ VІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови ради або однієї третини загального складу її членів.

6.2 Засідання громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

6.3 Засідання громадської ради проводяться відкрито.

6.4 Засідання громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

6. 5 У засіданнях громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники органу.

6.6 За запрошенням громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

6.7 Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.8 Оперативні питання роботи громадської ради, визначені самою радою, можуть вирішуватися на засіданні або у телефонному (електронному) спілкуванні за участю голови ради, заступника (заступників) голови, голів постійних комісій ради.

6.9 Рішення, прийняті на засіданні Ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та секретарем і направляється до органу у п’ятиденний термін.

6.10. Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення в регіональних ЗМІ, на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

6.11 Орган, по можливості, створює належні умови для роботи громадської ради, забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності громадської ради.

6.12 Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

6.13 Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” в регіональних ЗМІ та на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

6.14 Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із органом про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, про співпрацю із органом, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. На цих форумах дається оцінка діяльності громадської ради та її членів. На підставі цього можуть вноситися зміни до персонального складу громадської ради у межах третини кількості її членів.

Розділ VII.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАДИ

7.1 Організація діяльності громадської ради визначається Регламентом громадської ради, який приймається, як правило, на першому засіданні ради.

7.2 Регламент громадської ради містить:

– загальний порядок діяльності громадської ради;

– порядок участі членів громадської ради в її діяльності;

– порядок взаємодії громадської ради з органом, його структурними підрозділами, іншими органами публічної влади, установами та організаціями:

– порядок підготовки і проведення засідань громадської ради;

– порядок підготовки і проведення засідань робочих органів громадської ради;

– порядок припинення повноважень членів громадської ради;

– форми  та порядок прийняття рішень громадською радою та її робочими органами;

– порядок взаємодії громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб’єктами;

– порядок участі у роботі громадської ради уповноважених представників органу;

– порядок підготовки та проведення заходів громадської ради;

– інші питання внутрішньої організації та порядку діяльності громадської ради.

7.3 Проект Регламенту громадської ради розробляється ініціативною групою або робочою групою, створеною громадською радою, на основі цього Положення з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів органу, інститутів громадянського суспільства, інших зацікавлених.

7.4 Зміни до Регламенту громадської ради вносяться рішенням громадської ради за ініціативою членів громадської ради, представників органу, інститутів громадянського суспільства, науковців після їх попереднього розгляду постійними комісіями громадської ради.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ