Деякі питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

  • 15.08.2022

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками
(СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного
паспорта, регулюється ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (далі Закон), а також Порядком прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою КМУ від
13.04.2011 р. № 461«Питання прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів» (далі Порядок).
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, здійснюється
шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного
контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність
об’єкта до експлуатації.

Куди звернутися

Документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів подаються за вибором замовника до відповідного органу державного
архітектурно-будівельного контролю:
1. В електронній формі через електронний кабінет або іншу державну
інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом,
користувачами якої є замовник та відповідний орган державного
архітектурно-будівельного контролю;
2. У паперовій формі або поштовим відправленням з описом вкладення
через центри надання адміністративних послуг.
Під час прийняття документів у замовників адміністратори центрів
надання адміністративних послуг через кабінет на Порталі Дія або електронний
кабінет користувача створюють заявку з накладанням електронного підпису,
завантажують до кабінету шляхом сканування документи, що подані
заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-
будівельного контролю.
Створення та подання електронних документів, завантаження документів,
необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері
будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних
документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет
відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
червня 2021 р. № 681.

Строки розгляду

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації.
Експлуатація об’єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачене
законодавством) в експлуатацію, забороняється.

У разі прийняття об’єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки
виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території
можуть бути перенесені, але тільки у зв’язку з несприятливими погодними
умовами, що не дають змоги виконати роботи з оздоблення фасадів та
благоустрою території до закінчення несприятливих погодних умов. У разі
настання несприятливих погодних умов замовник будівництва робить
відповідний запис в декларації або акті готовності об’єкта до експлуатації,
зокрема зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які
переносяться до закінчення несприятливих погодних умов.
Проектною документацією можуть бути визначені черги та/або пускові
комплекси, кожен з яких може бути прийнятий в експлуатацію окремо. При
цьому черга та/або пусковий комплекс повинні відповідати вимогам щодо його
безпечної експлуатації. У разі потреби замовник може до прийняття об’єкта в
експлуатацію вносити погоджені з автором проекту будівництва пропозиції
щодо зміни черги та/або пускового комплексу. При цьому із складу пускового
комплексу не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового
призначення, а також ті, що призначені для створення безпечних умов
життєдіяльності. Якщо згідно з будівельним паспортом передбачено
будівництво декількох об’єктів, кожен з них може бути прийнятий в
експлуатацію окремо.
Підключення об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж
здійснюється відповідно до Закону  протягом десяти днів з дня відповідного
звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів
інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.
Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про
постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його
функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних
про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права
власності на нього.
Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних,
зазначених у поданій ним декларації чи акті готовності об’єкта до експлуатації,
за експлуатацію об’єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

Реєстрація декларації

Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає до відповідного
органу державного архітектурно-будівельного контролю один примірник
декларації. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом
десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних,
зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у
декларації, до реєстру.
У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва, у разі подання декларації через
електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації,
зазначеної у декларації, та проставлення відмітки про місцезнаходження

об’єкта здійснюється в режимі реального часу автоматично програмними
засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Після проведення реєстрації, примірник декларації залишається в органі
державного архітектурно-будівельного контролю, який її зареєстрував.
У разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених
вимог орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає її
замовнику (його уповноваженій особі) у спосіб, відповідно до якого були
подані документи, з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк,
передбачений для її реєстрації.
Відомості про повернення декларації підлягають внесенню до Реєстру
будівельної діяльності.
Копія декларації, яка подана в паперовій формі, зберігається в органі
державного архітектурно-будівельного контролю.
Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник
(уповноважена ним особа) може повторно звернутися до органу державного
архітектурно-будівельного контролю для реєстрації декларації. У разі
виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених
у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації
декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності та/або
виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є
підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1
Закону, орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в
паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє
замовнику (його уповноваженій особі) протягом одного робочого дня з дня
такого виявлення.
Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного
виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної
помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення
недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує
змін, для внесення їх органом державного архітектурно-будівельного контролю
до реєстру шляхом подання особисто або надсилання відповідному органу
державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з
описом вкладення чи через електронний кабінет декларацію, в якій враховано
зміни, за формою згідно з додатками 2, 3 і 5 до цього Порядку.
У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-
будівельного контролю наведених у зареєстрованій декларації недостовірних
даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка
зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між
даними, зазначеними у декларації), які є підставою вважати об’єкт самочинним
будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній
ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа,
який дає право виконувати будівельні роботи, чи без затвердженого в
установленому порядку проекту або будівельного паспорта, а також набрання
законної сили судовим рішенням про скасування містобудівних умов та
обмежень відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю
звертається до суду із позовом про скасування реєстрації декларації.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ