Про затвердження Положення про старосту Фастівської міської територіальної громади

                                                                                           Проєкт

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р I Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Положення про старосту Фастівської міської територіальної громади

 

Відповідно до ст. 25, п.2 ч.3 ст. 26, ст. 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», з метою  забезпечення гарантій місцевого самоврядування на території Фастівської міської територіальної громади та визначення прав і обов’язків старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости,

 

                                                          міська рада

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про старосту Фастівської міської територіальної громади   (додаток) .
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову.

 

 

Міський голова                                                                   М.В. Нетяжук

 

 

 

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                                від _____№ __________

 

Положення про старосту

Фастівської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів законодавства і визначає права,  обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

 

 1. Правовий статус старости

2.1. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою та працює на постійній основі.

2.2. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»  іншими законами, а також цим Положенням.

 

 1. Повноваження старости

3.1. Представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради.

3.2. Бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій.

3.3.  Має право на виступ під час пленарних засідань міської ради, засідань її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу.

3.4. Сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування.

3.5. Бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням.

3.6. Бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу.

3.7. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб.

3.8. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу.

3.9. Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу.

3.10. Бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

3.11. Отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.

3.12. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення на території відповідного старостинського округу.

 

 1. Обов’язки старости

4.1. Дотримуватися Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту виконавчого комітету Фастівської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об’єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами.

4.2. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Фастівської міської ради.

4.3. Брати участь в організації та проведенні зборів жителів старостинського округу та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів та здійснювати моніторинг їх виконання.

4.4. Сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням міської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань.

4.5. Вести прийом жителів старостинського округу в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому; здійснювати моніторинг стану дотримання  їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу.

4.6. Вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади в межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

4.7. Приймати від жителів старостинського округу заяви, адресовані органам місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням.

4.8. Здійснювати контроль за станом благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів щодо його підтримання в належному стані.

4.9. Сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово- комунальної інфраструктури тощо).

4.10. Здійснювати контроль за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями міської ради Правил  благоустрою на території Фастівської міської територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та дотримання тиші в громадських місцях тощо.

4.11. Здійснювати контроль за дотриманням правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу.

4.12.  Забезпечувати своєчасність сплати у повному обсязі місцевих податків членами громади відповідного старостинського округу.

4.13. Забезпечувати ведення моніторингу раціонального споживання енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери на території відповідного старостинського округу.

4.14. Здійснювати  залучення ресурсів (бюджетних, грантових, інвестиційних) для потреб старостинського округу та впровадження ініціатив.

4.15. Приймати участь у проведенні соціальних, культурних та спортивних заходів на території відповідного старостинського округу.

4.16. Сприяти діяльності органів самоорганізації населення відповідного старостинського округу.

4.17. Надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень.

4.18. Недопускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

4.19. Періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про свою роботу перед жителями відповідного старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами; на вимогу не менше половини депутатів міської ради, інформувати раду про свою роботу.

4.20.  Дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів.

4.21.Виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови та звітувати про їх виконання.

4.22. Забезпечувати зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

4.23. Видавати та завіряти підписом довідки/характеристики на території відповідного старостинського округу.

4.24. Вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву.

4.25. Надавати адміністративні послуги.

4.26. Вчиняти нотаріальні дії, відповідно до ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат»:

– вживати заходів щодо охорони спадкового майна;

– посвідчувати заповіти;

– видавати дублікати посвідчених ним документів;

– засвідчувати вірність копій (фотокопій)  документів і виписок з них;

– засвідчувати справжність підпису на документах;

4.27. Проводити державну  реєстрацію актів цивільного стану визначених  ч.2 ст.6 Закону України «Про державну  реєстрацію актів цивільного стану» на території відповідного старостинського округу.

4.28. Здійснювати реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування  фізичних осіб на території відповідних старостинських округів.

4.29.  Здійснювати військовий облік  військовозобов’язаних і призовників та проводити мобілізаційну роботу на території старостинського округу  відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» № 921 від 07.12.2016 року.

4.30. Здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території старостинського округу.

 

 1. Староста має право

5.1. Офіційно представляти громаду відповідного старостинського округу та її членів у виконавчих органах міської ради.

5.2. Брати участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій.

5.3. На виступ під час пленарних засідань міської ради, засідань її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів громади відповідного старостинського округу.

5.4. Отримувати від виконавчих органів міської ради та її посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу.

5.5. Погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу.

5.6. Порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності.

5.7. Вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5.6 цього розділу, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

5.8. Пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації

населення відповідного старостинського округу.

5.9. Вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу.

5.10. Звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу.

5.11. З метою попередження негативних наслідків реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом міської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

5.12. Здійснення контролю за дотриманням вимог підпункту 5.11 розділу 5 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

 

 1. Порядок обрання та припинення повноважень старости

6.1. Староста  затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

6.2. Старостою може бути затверджений громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Старостою не може бути затверджений громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

6.3. Повноваження старости можуть припинитися за рішенням ради.

6.4. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

6.4.1. Його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости.

6.4.2. Припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України.

6.4.3. Набуття громадянства іншої держави.

6.4.4. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього.

6.4.5. Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

6.4.51. Набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

6.4.6. Набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

6.4.7.  Його смерті.

6.5.  Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа зільняється з посади:

6.5.1. З підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини  першої  статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою  заявою до міської ради про складення ним повноважень старости; припинення  громадянства  України або виїзду на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), – з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

6.5.2. З підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим) , – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради.

6.5.3. З підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 79Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»( смерті старости), – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

6.5.4. У разі, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

6.6. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Дострокове припинення повноважень у цьому випадку – з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

6.7.  У разі звільнення з посади старости у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає міський голова.

Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, затвердженого на посаді міською радою за пропозицією міського голови.

 

 1. Організація діяльності старости

7.1. Режим роботи старости відповідає режиму роботи Фастівської міської ради/виконавчого комітету.

7.2. Графік прийому жителів старостою затверджується розпорядженням міського голови.

7.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

7.4.  Староста має печатку та штамп встановленого зразка та використовує їх для засвідчення документів у межах наданих йому повноважень. Несе відповідальність за збереження і законність користування печаткою і штампом.

Печатка та штамп зберігаються в умовах, що забезпечують їх надійне зберігання.

 

 1. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

8.1. При здійсненні наданих повноважень староста  є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед начальником управління, міським головою, міською радою.

8.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради, інформує раду про свою роботу.

8.3. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

8.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради                                               ________________________

Додаток

до рішення міської ради

від _____№ __________

 

Положення про старосту

Фастівської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів законодавства і визначає права,  обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

 

 1. Правовий статус старости

2.1. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою та працює на постійній основі.

2.2. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»  іншими законами, а також цим Положенням.

 

 1. Повноваження старости

3.1. Представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради.

3.2. Бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій.

3.3.  Має право на виступ під час пленарних засідань міської ради, засідань її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу.

3.4. Сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування.

3.5. Бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням.

3.6. Бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу.

3.7. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб.

3.8. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу.

3.9. Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу.

3.10. Бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

3.11. Отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.

3.12. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення на території відповідного старостинського округу.

 

 1. Обов’язки старости

4.1. Дотримуватися Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту виконавчого комітету Фастівської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об’єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами.

4.2. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Фастівської міської ради.

4.3. Брати участь в організації та проведенні зборів жителів старостинського округу та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів та здійснювати моніторинг їх виконання.

4.4. Сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням міської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань.

4.5. Вести прийом жителів старостинського округу в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому; здійснювати моніторинг стану дотримання  їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу.

4.6. Вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади в межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

4.7. Приймати від жителів старостинського округу заяви, адресовані органам місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням.

4.8. Здійснювати контроль за станом благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів щодо його підтримання в належному стані.

4.9. Сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово- комунальної інфраструктури тощо).

4.10. Здійснювати контроль за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями міської ради Правил  благоустрою на території Фастівської міської територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та дотримання тиші в громадських місцях тощо.

4.11. Здійснювати контроль за дотриманням правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу.

4.12.  Забезпечувати своєчасність сплати у повному обсязі місцевих податків членами громади відповідного старостинського округу.

4.13. Забезпечувати ведення моніторингу раціонального споживання енергоносіїв об’єктами бюджетної сфери на території відповідного старостинського округу.

4.14. Здійснювати  залучення ресурсів (бюджетних, грантових, інвестиційних) для потреб старостинського округу та впровадження ініціатив.

4.15. Приймати участь у проведенні соціальних, культурних та спортивних заходів на території відповідного старостинського округу.

4.16. Сприяти діяльності органів самоорганізації населення відповідного старостинського округу.

4.17. Надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень.

4.18. Недопускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

4.19. Періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про свою роботу перед жителями відповідного старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами; на вимогу не менше половини депутатів міської ради, інформувати раду про свою роботу.

4.20.  Дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів.

4.21.Виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови та звітувати про їх виконання.

4.22. Забезпечувати зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

4.23. Видавати та завіряти підписом довідки/характеристики на території відповідного старостинського округу.

4.24. Вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву.

4.25. Надавати адміністративні послуги.

4.26. Вчиняти нотаріальні дії, відповідно до ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат»:

– вживати заходів щодо охорони спадкового майна;

– посвідчувати заповіти;

– видавати дублікати посвідчених ним документів;

– засвідчувати вірність копій (фотокопій)  документів і виписок з них;

– засвідчувати справжність підпису на документах;

4.27. Проводити державну  реєстрацію актів цивільного стану визначених  ч.2 ст.6 Закону України «Про державну  реєстрацію актів цивільного стану» на території відповідного старостинського округу.

4.28. Здійснювати реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування  фізичних осіб на території відповідних старостинських округів.

4.29.  Здійснювати військовий облік  військовозобов’язаних і призовників та проводити мобілізаційну роботу на території старостинського округу  відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» № 921 від 07.12.2016 року.

4.30. Здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території старостинського округу.

 

 1. Староста має право

5.1. Офіційно представляти громаду відповідного старостинського округу та її членів у виконавчих органах міської ради.

5.2. Брати участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій.

5.3. На виступ під час пленарних засідань міської ради, засідань її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів громади відповідного старостинського округу.

5.4. Отримувати від виконавчих органів міської ради та її посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу.

5.5. Погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу.

5.6. Порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності.

5.7. Вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5.6 цього розділу, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

5.8. Пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації

населення відповідного старостинського округу.

5.9. Вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу.

5.10. Звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу.

5.11. З метою попередження негативних наслідків реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом міської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

5.12. Здійснення контролю за дотриманням вимог підпункту 5.11 розділу 5 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

 

 1. Порядок обрання та припинення повноважень старости

6.1. Староста  затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

6.2. Старостою може бути затверджений громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Старостою не може бути затверджений громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

6.3. Повноваження старости можуть припинитися за рішенням ради.

6.4. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

6.4.1. Його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости.

6.4.2. Припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України.

6.4.3. Набуття громадянства іншої держави.

6.4.4. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього.

6.4.5. Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

6.4.51. Набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

6.4.6. Набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

6.4.7.  Його смерті.

6.5.  Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа зільняється з посади:

6.5.1. З підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини  першої  статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою  заявою до міської ради про складення ним повноважень старости; припинення  громадянства  України або виїзду на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), – з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

6.5.2. З підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим) , – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради.

6.5.3. З підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 79Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»( смерті старости), – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

6.5.4. У разі, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

6.6. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Дострокове припинення повноважень у цьому випадку – з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

6.7.  У разі звільнення з посади старости у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає міський голова.

Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, затвердженого на посаді міською радою за пропозицією міського голови.

 

 1. Організація діяльності старости

7.1. Режим роботи старости відповідає режиму роботи Фастівської міської ради/виконавчого комітету.

7.2. Графік прийому жителів старостою затверджується розпорядженням міського голови.

7.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

7.4.  Староста має печатку та штамп встановленого зразка та використовує їх для засвідчення документів у межах наданих йому повноважень. Несе відповідальність за збереження і законність користування печаткою і штампом.

Печатка та штамп зберігаються в умовах, що забезпечують їх надійне зберігання.

 

 1. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

8.1. При здійсненні наданих повноважень староста  є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед начальником управління, міським головою, міською радою.

8.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради, інформує раду про свою роботу.

8.3. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

8.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар  міської    ради                               ________________________

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ