Про затвердження Кодексу етики депутата Фастівської міської ради VII  скликання

           ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 3-LІ-VІІ

від 04.04.2019 року

 

Про затвердження Кодексу етики депутата

 Фастівської міської ради VII  скликання

      З метою зміцнення довіри громадян до  Фастівської  міської ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та уніфікації вимог до  депутатів Фастівської  міської ради,відповідно до статей  8, 18, 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про правила етичної поведінки», керуючись  ст.ст. 47, 49, 59  Закону  України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Кодекс етики  депутата  Фастівської  міської  ради  VII  скликання ( додається).

 

 1. Рішення оприлюднити на  офіційному  сайті Фастівської  міської  ради та  її виконавчих  органів.
 2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на   секретаря  Фастівської  міської  ради  та  постійну комісію  міської  ради з питань регламенту ,депутатської етики, забезпечення  діяльності  депутатів , законності  і  правопорядку , боротьби з корупцією, зв’язків із ЗМІ, громадськістю та політичними  партіями.

 Міський голова                                                           М.В.Нетяжук

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток

                                                                                               до рішення  міської ради

                                                                                № 3- LІ-VІІ   від  04.04.2019 року

 

Кодекс  етики  депутата

 Фастівської  міської  ради VII  скликання

 

Преамбула
Фастівська  міська рада як представницький орган місцевого самоврядування на території міста   Фастова  та кожен депутат Фастівської міської ради, зокрема:

— відчуваючи відповідальність перед територіальною громадою міста Фастова  та своїми виборцями  та усвідомлюючи довіру, висловлену фастівчанами;
— керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів  Фастівської  міської ради  значною  мірою  сприяють  формуванню  демократичних інститутів в місті , посиленню довіри суспільства до органів представницької демократії, розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов’язуються виконувати  принципи  та  інструкції, передбачені цим Кодексом.

       Кодекс  етики депутатів  Фастівської міської ради (далі — Кодекс) встановлює  набір етичних  принципів  і стандартів, на основі яких депутати Фастівської  міської ради (далі — депутати) здійснюють свою діяльність. Кодекс є корпоративною угодою, розробленою і ухваленою з метою сприяння  ефективної  діяльності  депутатів.

       Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання  ситуацій  етичного характеру, що  виникають  в  процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

                                                           РОЗДІЛ І
Загальні положення
Стаття 1.
Загальні   вимоги  стосовно  поведінки  депутата

1. У своїй діяльності депутат повинен:
— захищати інтереси територіальної громади міста Фастова  та безпосередньо своїх виборців;
— керуватися інтересом і благом територіальної громади, яку він представляє;
— знати положення Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, які є підставою для його діяльності;
— виконувати свої обов’язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати за прийняті рішення;
— знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування, всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління містом  членів територіальної громади міста  Фастова;
— взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства, громадськими  організаціями  та  органами самоорганізації населення;
— не вдаватися до дій, які могли б спонукати  інших до порушення положень законів України і цього Кодексу;
Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності, толерантності  та професіоналізму.

Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час виконання своїх обов’язків
1. Відданість інтересам територіальної громади міста  Фастова. 
2. Сумлінність.
3. Доброчесність та прозорість.
4. Об’єктивність та неупередженість.
5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою міста .
6. Публічність.
7. Чесність.
8. Компетентність.

 1. Толерантність.

Стаття 3. Порядок  застосування  цього  Кодексу
1. У разі порушення депутатом  Фастівської  міської ради цього Кодексу головуючий на пленарному засіданні  Фастівської  міської ради або постійна комісія  міської ради, до предмету відання якої віднесено питання Регламенту (далі — Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом  та  Регламентом  Фастівської  міської ради.

РОЗДІЛ ІІ
Правила депутатської етики у Фастівській міській раді, постійних комісіях  міської ради та інших утворених нею органах

Стаття 4. Присутність на засіданнях
1. Депутат зобов’язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Фастівської  міської  ради  та  її  органів, до  складу яких його обрано; добросовісно виконувати  рішення  і  доручення  Фастівської  міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій  Фастівської  міської ради.     Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при  цьому депутат  зобов’язаний діяти  відповідно до порядку, передбаченого Регламентом   Фастівської  міської ради.

    У разі неможливості прибути на пленарне засідання   Фастівської  міської ради, засідання  постійної  чи  тимчасової  контрольної  комісій  чи  іншого органу, до  якого  обрано  депутата, депутат повідомляє про це секретарю Фастівської  міської ради, чи відповідно голові відповідної  постійної  чи тимчасової   контрольної  комісії, чи  іншого органу.

Стаття 5. Голосування на засіданнях
1. Депутат голосує особисто на пленарних засіданнях Фастівської міської ради .
2.  Перешкоджання здійсненню волевиявлення депутата забороняється.

Стаття 6. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань  Фастівської  міської ради, засідань постійних комісій  міської ради та інших утворених нею органах.

 1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами будуються на основі принципу рівності. Кожен депутат зобов’язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань. Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав’язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.
 2. Беручи участь у пленарних засіданнях Фастівської  міської  ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних  комісій   та  інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики , передбачених Регламентом Фастівської міської ради  та  цим Кодексом, проявляти  ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.
 3. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань. Зокрема, забороняється: 
  а) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;
  б) порушувати встановлені Регламентом Фастівської міської ради порядок та вимоги  стосовно виступів;
  в) перешкоджати  викладенню  або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);
  г) використовувати  образливі  висловлювання  та  непристойні слова, закликати  до незаконних і насильницьких дій, допускати  образи  на адресу інших  депутатів  або  інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;
  д) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;
  є) вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди  у  роботі технічного  обладнання, що необхідне для проведення засідань;
  ж) цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна Фастівської  міської ради.
 4. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні Фастівської   міської ради має право:
  а) закликати депутатів до порядку;
  б) винести усне зауваження депутату;
  в) піддати депутата публічному осуду шляхом оголошення про порушення на засіданні
  г) звернутися до  постійної  комісії з усною чи письмовою  скаргою про порушення норм  цього  Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

 

                                                              РОЗДІЛ ІІІ
Право  на  володіння  та  поширення  інформації,

                                     використання  статусу  депутата


Стаття 7.
Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці

 

 1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.

 

 1. Депутат зобов’язаний використовувати свій статус лише в випадках , пов’язаних з депутатською діяльністю і не розголошувати інформацію, яка законодавством  віднесена до інформації з обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських обов’язків.

 

 1. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

— складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за  умови  її  нерозголошення;
—  містить персональні  дані осіб, і зазначені особи не надали  згоду на її поширення.

 1. У разі порушення вимог цієї статті суб’єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до Комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення з метою покарання депутата- порушника.

 

РОЗДІЛ IV
Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, із засобами масової  інформації, працівниками  міської ради та помічниками-консультантами

Стаття 8. Взаємовідносини  депутата  з  виборцями

 1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об’єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.
 2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов’язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.
 3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з виборцями зобов’язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі, пов’язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об’єктивною.
 4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.
 5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

Стаття 9. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

 

 1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства  питань, а  навпаки, намагатися  частіше  доносити  власну позицію, позицію  своєї  політичної сили  чи  Фастівської  міської ради  в  цілому  до  відома  громадян.
 2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення  авторитету депутата та Фастівської  міської ради  в  цілому.
 3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність  державних  органів  та органів  місцевого  самоврядування, підприємств  установ  та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати  тільки  достовірні, перевірені  факти.

Стаття 10. Взаємодія депутата з працівниками  аппарату  ради, помічниками-консультантами депутата  міської  ради.

 1. Діяльність аппарату міської  ради та помічників-консультантів спрямована  на  забезпечення  виконання  депутатом  своїх  депутатських повноважень. Працівники  міської  ради та  помічники-консультанти повинні сприяти  встановленню  професійних, конструктивних  відносин  з депутатом, що  є  важливим фактором  ефективності  діяльності  Фастівської  міської ради. Депутати повинні бути коректними і ввічливими у спілкуванні з працівниками  міської  ради та  помічниками-консультантами, демонструвати їм свою повагу та вихованість; те ж саме стосується   працівників  міської ради  та  помічників-консультантів  по  відношенню  до депутатів.

 

 1. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до працівників міської ради  та  помічників-консультантів  через  причини, пов’язані  з  їхніми  політичними  та  релігійними  переконаннями, етнічним та  соціальним походженням, расою, статтю та  віком, майновим  статусом.

 

 1. Працівники міської ради  та  помічники- консультанти мають право звернутися  зі скаргою  щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу, Регламенту  Фастівської  міської  ради  та законів України на предмет неетичної поведінки депутатів  до Комісії, якщо  інше  не  передбачено законодавством  України. Ці  скарги  підлягають обов’язковому розгляду Комісією  і  передбачають  перевірку фактів, що  містяться  у скарзі, та, у разі виявлення  порушень, вжиття  заходів   відповідного   реагування.

 

РОЗДІЛ V
Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

 

Стаття 11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

 

 1. Дотримання депутатом норм цього  Кодексу є  важливим елементом для всебічної  і об’єктивної  оцінки  його  професійних  і  особистих  якостей.
 2. Головним органом у структурі Фастівської міської ради, що  забезпечує дотримання  депутатами правил  депутатської етики і, зокрема,  вимог  цього Кодексу, є  постійна комісія  міської  ради, до  предмета  відання  якої віднесено  питання  Регламенту  Фастівської  міської  ради.
 3. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має  право  застосувати  до депутата-порушника один  або одночасно  кілька  таких  заходів  впливу:

а) попередження із занесенням до протоколу засідання;
б) рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших  випадків  порушень  норм і  правил  депутатської  етики;
в) інформування  про  недостойну  поведінку  депутата  та  про заходи впливу, яких  вжила  до  нього  Фастівська   міська  рада, шляхом розміщення повідомлень у газеті «Перемога»  та на офіційному веб-сайті  Фастівської міської  ради;
г) внесення на розгляд  Фастівської  міської  ради  пропозицій  щодо застосування  до  депутата, що  порушив норми  депутатської  етики, санкцій у  вигляді  позбавлення  права  виступу  на  одному  пленарному  засіданні або  позбавлення  депутата права брати участь у найближчому пленарному засіданні.

 1. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.

 

 

 

Секретар   міської  ради                                                          С.А.Ясінський   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ