Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік

                                                                              

 

Про місцевий бюджет

Фастівської міської територіальної громади

на 2023 рік

(10566000000)

код бюджету

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Визначити на 2023 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі  659 986 318,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 646 097 040,00  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету –  13 889 278,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  659 986 318,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 583 698 040,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету –  76 288 278,00  гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі  62 399 000,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 62 399 000,00  гривень згідно з додатком 2  до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 3 000 000,00 гривень, що становить 0,51 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 174 555 440,00 гривень згідно з додатком 7  до цього рішення.

 

 

 1. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

6.1. До доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 103, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету Фастівської міської територіальної громади;

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік:

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на  2023 рік»;

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету Фастівської міської територіальної громади;

 1. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету Фастівської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. 9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчомуго комітету Фастівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

10.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.3. Погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до міського бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

10.4. здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків міського бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 1. 11. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні міського бюджету Фастівської міської територіальної громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням з Національним банком України.
 2. 12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету, розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

12.1. До 30 січня 2023 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради на спільне затвердження, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів міського бюджету на затвердження до фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях.

12.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії.

12.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

12.4.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;

12.4.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

12.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12.6. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах.

12.7. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

 

12.8. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2023 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Фастові Київської  області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

12.9. Установити, що у 2023 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

 

12.10. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

 1. 13. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради вносити зміни до розпису міського бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами – між кодами класифікації доходів, за видатками – між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету – між місяцями в межах сум повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування міського бюджету; у разі невиконання плану за доходами – здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету.

 1. 14. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється за рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).
 2. 15. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету Фастівської міської територіальної громади.
 3. 16. Внески у статутні капітали комунальних підприємств Фастівської міської ради здійснювати, у тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 4. 17. Установити, що видатки міського бюджету Фастівської міської територіальної громади, заплановані на 2023 рік, не передбачають спотворення або не загрожують спотворенню економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності, та не є державною допомогою у розумінні норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
 5. 18. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.
 6. 19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. 20. Відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 8. 21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, головних розпорядників коштів міського бюджету, фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради та постійну комісію з питань бюджету, економіки та фінансів.

 

Міський голова                                                             Михайло НЕТЯЖУК

 

Додаток_1_до_рішення_сесії1

Додаток_2_до_рішення_сесії1

Додаток_3_до_рішення_сесії1

Додаток_5_до_рішення_сесії1

Додаток_6_до_рішення_сесії1

Додаток_7_до_рішення_сесії1

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ