ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу із визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році

ДОДАТКИ для завантаження та друку:

Додаток 1 – ЗАЯВА

Додаток 2 – ОПИС

З метою розвитку партнерства з громадськими організаціями ветеранів та залучення їх до розв’язання проблем цільових груп населення м. Фастова, а також забезпечення ефективного і прозорого використання коштів міського бюджету, виконавчий комітет Фастівської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2020 році (далі – Конкурс).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями ветеранів, зареєстрованими у м. Фастові  у встановленому порядку.

Громадські організації ветеранів можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Програми (проекти, заходи), що подаються  для участі в Конкурсі, мають бути спрямовані на забезпечення таких пріоритетних завдань: 

 • забезпечення підвищення рівня активності ветеранів та створення сприятливих умов для їх самореалізації;
 • збереження пам’яті про війни та катастрофи;
 • залучення мешканців міста, молоді до заходів, пов’язаних із національно-патріотичним вихованням з метою сприяння розвитку національної свідомості  та патріотизму.

Кошти міського бюджету спрямовуються на: 

 • реалізацію громадськими організаціями ветеранів програм (проектів, заходів), орієнтованих на підтримку ветеранів Другої світової війни, ветеранів праці,  учасників бойових дій на територіях інших держав,  учасників  бойових дій   АТО/ООС, ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ, козацького куреня Українського козацтва, ветеранів УПА;
 • відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, становленням соборності та державності, проголошенням незалежності України;
 • відвідування військових поховань і військових пам’ятників;
 • проведення спортивно-реабілітаційних заходів;
 • проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів, відповідно до тематики програми (проекту, заходу);
 • проведення заходів із військово-патріотичного виховання.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки закладається на адміністративні витрати

 • оренду нежитлових приміщень, у разі відсутності у громадських об’єднань власних приміщень, або наданих їм безоплатно відповідно достатті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • оплату комунальних послуг, у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;
 • оплату праці (матеріальне заохочення) для трьох штатних працівників;
 • придбання канцелярських товарів;
 • оплату послуг зв’язку та з обслуговування оргтехніки;
 • оплату послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

Також за рахунок коштів міському бюджету, що спрямовуються на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, можуть здійснюватися видатки на:

– оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів (видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не мають перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу);

– оренду приміщень, території, споруди;

– художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);

– оплату транспортних послуг (у тому числі оренду транспортних засобів);

– оренду обладнання, оргтехніки;

– оплату поштових витрат та послуг зв’язку;

– оплату поліграфічних та інформаційних послуг;

– придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проектів, заходів);

– оплату витрат на проїзд, харчування та проживання ветеранів війни та особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та «Про жертви нацистських переслідувань»  (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»);

– одноразове навчання працівника громадського об’єднання, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

– витрати, обумовлені специфікою реалізації програми (проекту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

Забороняється використання коштів міського бюджету на:

– придбання основних товарів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);

– виконання програм (проектів, заходів), метою яких є отримання прибутку;

– надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;

– оплату фуршетів та банкетів;

– пропагування діяльності релігійних та політичних організацій.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому чинним законодавством України порядку.

Для участі в конкурсі громадські організації ветеранів подають до виконавчого комітету Фастівської міської ради  конкурсні пропозиції.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строки, які визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Конкурсна пропозиція включає:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, затвердженою конкурсною комісією, із зазначенням найменування громадської організації ветеранів та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації (додаток 1);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, затвердженою конкурсною комісією.

Опис програми (проекту, заходу) має містити мету і завдання, план реалізації, із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний кошторис витрат та джерела фінансування (додаток 2);

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність громадської організації ветеранів, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, за формою, затвердженою конкурсною комісією.

Організатор конкурсу не допускає громадські організації ветеранів до участі в конкурсі у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадську організацію ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • громадська організація ветеранів відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
 • громадська організація ветеранів перебуває у стадії припинення (ліквідації);
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого конкурсною комісією строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення громадською організацією ветеранів вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів.

Конкурс проводиться у три етапи шляхом оцінювання поданих пропозицій громадських організацій ветеранів, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів).

 На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним конкурсною комісією, та зазначеним у загальнодержавних та/або місцевих програмах.

Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність зазначеному критерію.

 На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту, як спостерігачі.

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу.

Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.

У разі, коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту або не з’явився на відкритий захист  конкурсної  пропозиції (без поважних причин та попередження), конкурсна комісія приймає рішення про припинення його участі в  конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

Якщо учасник конкурсу не може з’явитися на відкритий захист конкурсної пропозиції через поважні причини (хвороба, смерть близької особи, стихійне лихо тощо), конкурсна комісія має право прийняти рішення про перенесення відкритого захисту конкурсної пропозиції.

Термін, на який переноситься відкритий захист конкурсної пропозиції, має бути узгоджений із учасником конкурсу, але відтермінування не має перевищувати 5 робочих днів.

На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії шляхом проставлення балів від 0 до 5 індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 • відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;
 • реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • очікувана ефективність використання коштів міського (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу));
 • рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;
 • індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій, складає рейтинг конкурсних пропозицій.

Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на веб-сайті організатора конкурсу.

Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу у тижневий строк шляхом надсилання відповідного повідомлення організаторові конкурсу, а в разі незгоди і рішенням організатора конкурсу – в установленому чинним законодавством України порядку.

Переможці конкурсу протягом 20 календарних днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та про прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем конкурсу, організатор конкурсу протягом 25 робочих днів затверджує перелік громадських організацій ветеранів, визначених переможцями конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Інформацію про перебіг та результати Конкурсу буде  висвітлено організатором конкурсу на офіційному веб-сайті у строки,  визначені Порядком проведення конкурсу із визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями  ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів  міського бюджету

Строк приймання конкурсних пропозицій: з 24.12.2019 р. по 24.01.2020 р.

Загальний обсяг фінансування програм (проектів, заходів) за рахунок коштів міського бюджету становить 300 тис. грн

Пропозиції подавати за адресою: 08500, м. Фастів, пл. Соборна, 1, к. 102, щодня з 8.00 до 17.00, окрім суботи та неділі, lyudmila_rudiak@ukr.net

 

ДОДАТОК 1

 

Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Заява

про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),

розроблених громадськими  організаціями ветеранів, для реалізації  яких надається фінансована підтримка з міського бюджету

Найменування громадської  організації   ветеранів
Назва програми (проекту, заходу)

 

Пріоритетні завдання, на вирішення яких спрямовано програму (проект, захід)
Загальна сума кошторису на здійснення програми (проекту, заходу) (словами)
Очікувана дата отримання фінансування з міського бюджету (зазначити бажану дату надходження коштів на рахунок організації-виконавця)
Термін реалізації програми (проекту, заходу)
Прізвище, ім’я, по батькові  керівника громадського  об’єднаннями ветеранів, місцезнаходження (поштова адреса) громадської  оорганізації ветеранів, телефон, факс, e-mail

 

Керівник або уповноважена особа

громадської  організації  ветеранів  _______               _____________________

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

МП

 

Дата ___________________

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

Опис

 програми (проекту, заходу) та кошторис, із зазначенням необхідних

для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) витрат

 

І. Загальні відомості

 

Повна назва програми  (проекту, заходу)_____________________________________

__________________________________________________________________________

Найменування громадської  організації ветеранів  ______________________________

__________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження (поштова адреса) громадської  організації ветеранів, телефон, факс, e-mail _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові  керівника громадської  організації ветеранів ___________

__________________________________________________________________________

 

Банківські реквізити учасника конкурсу ______________________________________

__________________________________________________________________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника програми (проекту, заходу), місце роботи, посада, контактні телефони_________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

ІІ. Опис програми (проекту, заходу)

 

Місце проведення та строк реалізації програми (проекту, заходу)__________________

_________________________________________________________________________

 

Мета та завдання, на вирішення яких спрямовано програму (проект, захід)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано  програму (проект, захід) __________________________________________________________________________

 

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання __________________________________________________________________________

 

План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Етапи реалізації програми (проекту, заходу) Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу, місце проведення Очікувані результати Відповідальний виконавець на кожному етапі (прізвище та ініціали, посада)

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) ________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Як продовжуватиметься виконання програми (проекту, заходу) після припинення фінансування із міського бюджету   _________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Залучення до виконання програми (проекту, заходу) інших інститутів громадянського суспільства______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Джерела фінансування (грн)

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (проекту, заходу)
Очікуване фінансування з міського бюджету
З яких джерел і яку частину коштів очікується отримати для виконання програми (проекту, заходу)
Внесок учасника конкурсу

 

ІІІ. Кошторис, із зазначенням необхідних для виконання                                            

(реалізації) програми (проекту, заходу) витрат

 

Кошторис на реалізацію проекту треба починати з нового аркуша, зазначати лише витрати, необхідні безпосередньо для реалізації проекту:

 

Основні категорії бюджету програми Розраху-нок витрат Сума фінансуван-ня з міського бюджету (грн) Внесок громадсько-го  об’єднання ветеранів (грн) Сума коштів з інших джерел

(грн)

Загальна сума коштів на виконання програми (проекту, заходу)

(грн)

І. Назва статті

витрат

детальний опис видатків
Всього:
ІІ. Назва статті

витрат

детальний опис видатків
Всього:
Загальна сума внесків
Відсоткове співвідношення внесків (%)

 

Обґрунтування кількості товарів (робіт, послуг) з урахуванням чинних цін (тарифів), особливості програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів, а також максимальної ефективності їхнього використання__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Керівник або уповноважена особа

громадської організації  ветеранів    _______________             ________________

(підпис)                         (ініціали, прізвище)

М.П.

 

Дата _________________

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ