Молодіжна рада

Від   17.08.2018                                                                                           № 388
м. Фастів
Про створення Молодіжної Ради міста
Фастова та затвердження Положення про
Молодіжну Раду міста Фастова
 
Відповідно до Програми підтримки та розвитку молоді “Молодь Фастова”  на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 року № 9-ХХІІ-VII, з метою активізації участі молоді у соціальному, культурному та громадському житті громади міста Фастова, враховуючи пропозиції представників молодіжних організацій міста, студентського і учнівського самоврядування керуючись  ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
  1. Створити на громадських засадах Молодіжну Раду міста Фастова.
  2. Затвердити Положення про Молодіжну Раду міста Фастова (додаток 1).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова                                                                                             М. В. Нетяжук
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Фастівської міської ради
від  17.08.2018    № 388
 
 
Положення
про Молодіжну Раду міста Фастова
 
І. Загальні положення
 
1.        Молодіжна Рада міста Фастова (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворений з метою більш повного врахування позицій молоді при реалізації державної політики у сферах соціального становлення молоді, залучення молодого покоління в процеси духовного, економічного і соціально-культурного розвитку міста.
2.        Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3.        Робота Ради базується на принципах політичної неупередженості – недопущенні впливу політичних партій на її діяльність.
4.        Рада створена з метою, залучення молоді до активної участі у громадському, культурному та соціальному житті міста, пропаганди патріотизму та любові до міста, створення здорового молодіжного середовища, підтримки молодіжних ініціатив та сприяння самореалізації молоді у місті Фастові.
5.        За поданням міського голови, голова Молодіжної Ради може бути включений до складу виконавчого комітету Фастівської міської ради, що затверджується рішенням міської ради.
6.        Зміни до цього Положення вносяться за рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради.
ІІ. Основні завдання Молодіжної Ради
 
1.         Сприяння реалізації молодими громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.
2.         Вивчення та аналіз соціальних, економічних, правових та політичних процесів у молодіжному середовищі міста.
3.        Ініціювання розгляду питань та прийняття рішень щодо реалізації молодіжної політики в місті.
4.        Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо здійснення прав і свобод молоді, залучення її до участі у політичному, економічному, культурному та духовному житті міста, становлення демократичної держави.
5.        Участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем молоді.
6.        Інформування молоді щодо найактуальніших питань розвитку міста Фастова.
7.        Формування активної життєвої позиції молоді.
8.        Формування активного члена громади.
ІІІ. Молодіжна рада відповідно до покладених на нього завдань:
1.        Готує і подає управлінню культури молоді та туризму виконавчого  комітету Фастівської міської ради та міському голові пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.
2.        Здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики у місті.
3.        Розробляє та подає на розгляд міському голові, Фастівській міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо взаємодії Ради із структурними підрозділами виконавчого комітету ФМР, комунальними закладами та підприємствами.
4.        Опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх в установленому порядку міському голові, Фастівській міській раді та її виконавчому комітету.
5.        Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації та соціальні мережі про свою діяльність.
6.        Проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з молоддю, готує пропозиції щодо його удосконалення та покращення.
7.        Узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних громадських організацій, студентів, працюючої молоді щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою врахування інтересів молоді.
8.        Бере участь у проведенні моніторингу виконання рішень Фастівської міської ради та виконкому з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами.
9.        Бере участь у розробці проектів розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради з питань, що належать до його компетенції та їх реалізації.
10.    Подає виконавчому комітету Фастівської міської ради рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів та бере участь у їх реалізації.
Пріоритетні напрями роботи Ради:
–    ініціювання заходів до Дня міста;
–    внесення  пропозицій щодо проведення заходів до державних свят;
–    підтримка міських заходів по розвитку обдарованої та талановитої молоді міста;
– робота над створенням грантових проектів, програм з найважливіших питань життя молоді;
–   сприяння профорієнтації молоді у місті;
–   національно-патріотичне виховання молоді;
–   сприяння інноваційної діяльності молоді міста;
–    підготовка пропозиції щодо організації змістовного дозвілля молоді;
–   підготовка пропозицій щодо розвитку туризму у місті;
– проведення природоохоронної діяльності; заходів по вихованню екологічної культури; участь у підтримці чистоти у місті;
–    внесення пропозицій щодо організації та проведення заходів по формуванню здорового способу життя серед жителів міста;
–    організація  благодійних  доброчинних акції, фестивалів.
 
 
 
 
ІV. Молодіжна Рада має право
1.        У разі потреби у встановленому порядку уповноважувати своїх представників брати участь у засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради, робочих групах з розгляду питань, що належать до його компетенції, у підготовці рішень виконавчих органів міської ради.
2.        Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради необхідні для діяльності документи, статистичні матеріали.
3.        Запрошувати фахівців органів виконавчої влади для проведення навчань.
4.        Організовувати для своїх членів лекції, семінари, тренінг-курси, майстер-класи, воркшопи.
5.        Запрошувати на засідання представників органів місцевого самоврядування.
6.        Утворювати у разі потреби тимчасові експерті та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).
 
V. Організаційний устрій Молодіжної Ради
 
1.        Основою діяльності Ради є рівноправність її членів, законність і гласність.
2.       Граничний склад Ради може становити не більше 30 осіб.
3.        Молодіжна Рада міста Фастова має структуру:
–  голова;
–  заступник голови Ради;
–  секретар;
–  члени Ради.
4.        Головує на засіданнях голова Ради, а в разі його відсутності – заступник голови Ради або особа обрана з присутніх на засіданні.
5.        Молодіжну Раду очолює голова, який обирається з числа членів Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова Ради не може бути молодший ніж 21 рік. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду.
Голова Ради:
           – Організовує діяльність Ради.
           – Скликає та організовує підготовку засідання Ради.
           – Підписує документи від імені Ради
 – Представляє Раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, міською          радою, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.
6.        Повноваження голови Ради припиняються за рішенням Ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді, у разі висловлення йому недовіри Радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Молодіжну Раду. У разі припинення повноважень голови Ради, до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради, якщо інше не передбачено його  рішенням.
7.        Голова Ради рекомендує заступника Ради, який затверджується рішенням Ради.
8.        Секретарем ради назначається головний спеціаліст управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради.
9.        Рада формується терміном на 2 роки.
10.    Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться  у третю суботу кожного місяця. Засідання Ради є правомочними, якщо на них присутня проста більшість його членів.
11.    Між засіданнями Ради проводяться засідання керівного складу, який представляють голова Уряду, його заступник та голови департаментів.
12.    Персональний склад Ради формується управлінням культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради та затверджується розорядженням міського голови.
13.    Рада формує департаментидля організації і здійснення роботи. Департаментипрацюють зокрема з таких питань:
–        культури, туризму та дозвілля;
–      розвитку учнівського самоврядування;
–      профорієнтаційної роботи серед молоді;
–        охорони здоров’я, фізичної культури та спорту;
–        екології та енергозбереження;
–        волонтерської діяльності;
–        національно-патріотичного вихованню;
–        неформальної освіти;
–        інноваційної діяльності та винахідництва;
–        інформації та зв’язків з громадськістю (ЗМІ, піар, реклама)
–       мистецтва та творчості (підтримка творчої та обдарованої молоді, розвиток культурних традицій у молодіжному середовищі).
14.    Перелік департаментів Молодіжної Ради та їх персональний склад затверджується на засіданні Ради простою більшістю голосів.
15.    Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.
16.    Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
          Рішення Ради мають рекомендаційний характер для розгляду органом виконавчої влади. Рішення органу виконавчої влади, прийняте за результатами розгляду пропозицій Уряду доводиться до відома Ради за термінами, визначеними чинним законодавством України.
17. Членом Ради може бути молода людина віком від 14 до 35 років, з числа органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, державних та приватних установ та організацій, навчальних закладів міста, молодіжних та дитячих громадських організацій, студентів вищих навчальних закладів, інших об’єднань громадян та активної молоді.
 До складу Ради можуть входити також особи старшого віку, але їх кількість не може перевищувати 1/5 від загальної кількості  її членів.
18.    Входження до складу Ради здійснюється шляхом розгляду заяви кандидата на вступ на чергових зборах Ради більшістю голосів присутніх дійсних членів Ради.
19.    Кожен член Ради повинен брати активну участь у засіданнях Ради, висловлювати власні пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідань Ради і проектів рішень, які виносяться для обговорення на засіданнях Ради.
20.     Кожен член Ради має право виходити зі складу Ради за власним бажанням та поданою в письмовій формі заявою на ім’я голови Ради.
21.     Членство в Раді автоматично припиняється на підставі рішення Ради, у разі:
–        систематичної відсутності члена Ради на засіданнях без поважних причин (два рази і більше).
–        неможливості члена Ради брати участь у роботі Ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним.
–        набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Ради ;
–        смерті члена Ради.
–        обрання члена Ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради, місцевих рад.
–        порушення членом Ради морального кодексу, що затверджується на засіданні Ради.
22. Зміни у персональному складі Ради затверджуються розпорядженням міського голови за поданням управління культури, молоді та туризму.
23. Дострокове припинення діяльності Ради здійснюється у разі:
–        коли засідання Ради не проводилися протягом двох кварталів;
–   невиконання Радою  без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
–        прийняття відповідного рішення на його засіданні;
–        реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади.
Рішення про припинення діяльності Ради оформлюється відповідним актом органу. У разі припинення діяльності Ради за підстав, передбачених абзацами другим – четвертим цього пункту, орган утворює протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Ради.
24. З  на засіданнях Ради мають право бути присутніми представники органів місцевого самоврядування та державної влади.
25.  Річний   звіт про діяльність Ради  оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
26. Рада діє на громадських засадах.
27. Рада може використовувати у роботі бланк із своїм найменуванням.
28. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється управлінням культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

Заступник міського голови                                                                     О. П. Давиденко

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ